BioGIS section of Student Scientific Society of Naturalists

Interactive Biodiversity Atlas of Morasko – New Approach in Management of Natural Environment, it is the interdisciplinary project conducted by students interested in using GIS tools in the environmental management. Interdisciplinary, in case of our project means cooperation between members of particular sections of Student Scientific Society of Naturalists from our Faculty, who know methodologies to work and describe various types of organisms and objects (e.g. plants, insects, reptiles, zooplankton, small mammals). By collecting data about them and by using GIS techniques, we want to create online GIS map of biodiversity. Our atlas will be an useful tool to establish naturally valuable areas, endangered by anthropogenic factors.


Interaktywny Atlas Bioróżnorodności Moraska – nowe podejście w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym” to interdyscyplinarny projekt realizowany przez studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi GIS w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym. W przypadku naszego projektu interdyscyplinarność oznacza współpracę pomiędzy studentami należącymi do poszczególnych sekcji Koła Naukowego Przyrodników działającego przy Wydziale Biologii UAM, którzy pracują w oparciu o metodykę dostosowaną do poszczególnych grup organizmów (np. roślin, owadów, płazów, zooplanktonu, małych ssaków). Zebrane dane przy użyciu oprogramowania GIS posłużą do stworzenia internetowego serwisu mapowego bioróżnorodności. Nasz atlas będzie użytecznym narzędziem w ustanawianiu obszarów cennych przyrodniczo, a zagrożonych antropopresją.