English  |  Русский
The former Yugoslav Republic of Macedonia

The former Yugoslav Republic of Macedonia

  Friends of Shar Mountain Celebrating Biodiversity and Sustainable Livelihoods, 21-22 May 2016

(English below)
Платформата „Пријатели на Шара“ е локална иницијатива поддржана од Македонско еколошко друштво која ја промовира потребата од прогласување на Шар Планина за национален парк. Викендот 21-22 мај платформата ќе организира настани на Попова Шапка со кои ќе го слави биодиверзитетот и одржливите локални бизниси. Во сабота (21 мај) ќе го истражуваме биодиверзитетот низ леќите на млади фотографи кои ќе ни се придружат на фото-сафари тура; додека во недела (22 мај) ќе имаме презентации, работилници и теренски истражувања. Очекуваме дека работилниците ќе резултираат со план за натамошно делување за зачувување на биодиверзитетот на Шар Планина како и планови за охрабрување на одржливи локални бизниси во поддршка на природата. Facebook >


The platform "Friends of Shar Mountain" is a local initiative supported by the Macedonian Ecological Society which promotes the need for Shar Mountain to receive the status of national park in Macedonia. The weekend of 21-22 May the platform will meet on the mountain to celebrate its biodiversity and the opportunities for sustainable livelihoods for the local people. On Saturday (21st May) we will explore biodiversity through the lenses of young photographers who will join us for a photo-safari tour; while on Sunday (22nd May) we will have presentations, workshops and field trips. The expected outcome of our workshops are plan for further action for biodiversity conservation on Shar Mountain and plans for encouraging sustainable livelihoods in support of conservation. Find out more (facebook) >

  • United Nations
  • United Nations Environment Programme