العربية  |  English  |  Español  |  Français  |  Русский

List of Parties

  • CBD
  • Cartagena Protocol
  • Nagoya Protocol
Convention on Biological Diversity :  194 Parties (168 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
No. Country Name Signed Ratification Party
1.  Afghanistan  1992-06-12  2002-09-19  rtf  2002-12-18 
2.  Albania    1994-01-05  acs  1994-04-05 
3.  Algeria  1992-06-13  1995-08-14  rtf  1995-11-12 
  Andorra    2015-02-04  acs  2015-05-05 
4.  Angola  1992-06-12  1998-04-01  rtf  1998-06-30 
5.  Antigua and Barbuda  1992-06-05  1993-03-09  rtf  1993-12-29 
6.  Argentina  1992-06-12  1994-11-22  rtf  1995-02-20 
7.  Armenia  1992-06-13  1993-05-14  acp  1993-12-29 
8.  Australia  1992-06-05  1993-06-18  rtf  1993-12-29 
9.  Austria  1992-06-13  1994-08-18  rtf  1994-11-16 
10.  Azerbaijan  1992-06-12  2000-08-03  apv  2000-11-01 
11.  Bahamas  1992-06-12  1993-09-02  rtf  1993-12-29 
12.  Bahrain  1992-06-09  1996-08-30  rtf  1996-11-28 
13.  Bangladesh  1992-06-05  1994-05-03  rtf  1994-08-01 
14.  Barbados  1992-06-12  1993-12-10  rtf  1994-03-10 
15.  Belarus  1992-06-11  1993-09-08  rtf  1993-12-29 
16.  Belgium  1992-06-05  1996-11-22  rtf  1997-02-20 
17.  Belize  1992-06-13  1993-12-30  rtf  1994-03-30 
18.  Benin  1992-06-13  1994-06-30  rtf  1994-09-28 
19.  Bhutan  1992-06-11  1995-08-25  rtf  1995-11-23 
20.  Bolivia (Plurinational State of)  1992-06-13  1994-10-03  rtf  1995-01-01 
21.  Bosnia and Herzegovina    2002-08-26  acs  2002-11-24 
22.  Botswana  1992-06-08  1995-10-12  rtf  1996-01-10 
23.  Brazil  1992-06-05  1994-02-28  rtf  1994-05-29 
24.  Brunei Darussalam    2008-04-28  acs  2008-07-27 
25.  Bulgaria  1992-06-12  1996-04-17  rtf  1996-07-16 
26.  Burkina Faso  1992-06-12  1993-09-02  rtf  1993-12-29 
27.  Burundi  1992-06-11  1997-04-15  rtf  1997-07-14 
28.  Cambodia    1995-02-09  acs  1995-05-10 
29.  Cameroon  1992-06-14  1994-10-19  rtf  1995-01-17 
30.  Canada  1992-06-11  1992-12-04  rtf  1993-12-29 
31.  Cape Verde  1992-06-12  1995-03-29  rtf  1995-06-27 
32.  Central African Republic  1992-06-13  1995-03-15  rtf  1995-06-13 
33.  Chad  1992-06-12  1994-06-07  rtf  1994-09-05 
34.  Chile  1992-06-13  1994-09-09  rtf  1994-12-08 
35.  China  1992-06-11  1993-01-05  rtf  1993-12-29 
36.  Colombia  1992-06-12  1994-11-28  rtf  1995-02-26 
37.  Comoros  1992-06-11  1994-09-29  rtf  1994-12-28 
38.  Congo  1992-06-11  1996-08-01  rtf  1996-10-30 
39.  Cook Islands  1992-06-12  1993-04-20  rtf  1993-12-29 
40.  Costa Rica  1992-06-13  1994-08-26  rtf  1994-11-24 
41.  Côte d'Ivoire  1992-06-10  1994-11-29  rtf  1995-02-27 
42.  Croatia  1992-06-11  1996-10-07  rtf  1997-01-05 
43.  Cuba  1992-06-12  1994-03-08  rtf  1994-06-06 
44.  Cyprus  1992-06-12  1996-07-10  rtf  1996-10-08 
45.  Czech Republic  1993-06-04  1993-12-03  apv  1994-03-03 
46.  Democratic People's Republic of Korea  1992-06-11  1994-10-26  apv  1995-01-24 
47.  Democratic Republic of the Congo  1992-06-11  1994-12-03  rtf  1995-03-03 
48.  Denmark  1992-06-12  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
49.  Djibouti  1992-06-13  1994-09-01  rtf  1994-11-30 
50.  Dominica    1994-04-06  acs  1994-07-05 
51.  Dominican Republic  1992-06-13  1996-11-25  rtf  1997-02-23 
52.  Ecuador  1992-06-09  1993-02-23  rtf  1993-12-29 
53.  Egypt  1992-06-09  1994-06-02  rtf  1994-08-31 
54.  El Salvador  1992-06-13  1994-09-08  rtf  1994-12-07 
55.  Equatorial Guinea    1994-12-06  acs  1995-03-06 
56.  Eritrea    1996-03-21  acs  1996-06-19 
57.  Estonia  1992-06-12  1994-07-27  rtf  1994-10-25 
58.  Ethiopia  1992-06-10  1994-04-05  rtf  1994-07-04 
59.  European Union  1992-06-13  1993-12-21  apv  1994-03-21 
60.  Fiji  1992-10-09  1993-02-25  rtf  1993-12-29 
61.  Finland  1992-06-05  1994-07-27  acp  1994-10-25 
62.  France  1992-06-13  1994-07-01  rtf  1994-09-29 
63.  Gabon  1992-06-12  1997-03-14  rtf  1997-06-12 
64.  Gambia  1992-06-12  1994-06-10  rtf  1994-09-08 
65.  Georgia    1994-06-02  acs  1994-08-31 
66.  Germany  1992-06-12  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
67.  Ghana  1992-06-12  1994-08-29  rtf  1994-11-27 
68.  Greece  1992-06-12  1994-08-04  rtf  1994-11-02 
69.  Grenada  1992-12-03  1994-08-11  rtf  1994-11-09 
70.  Guatemala  1992-06-13  1995-07-10  rtf  1995-10-08 
71.  Guinea  1992-06-12  1993-05-07  rtf  1993-12-29 
72.  Guinea-Bissau  1992-06-12  1995-10-27  rtf  1996-01-25 
73.  Guyana  1992-06-13  1994-08-29  rtf  1994-11-27 
74.  Haiti  1992-06-13  1996-09-25  rtf  1996-12-24 
75.  Honduras  1992-06-13  1995-07-31  rtf  1995-10-29 
76.  Hungary  1992-06-13  1994-02-24  rtf  1994-05-25 
77.  Iceland  1992-06-10  1994-09-12  rtf  1994-12-11 
78.  India  1992-06-05  1994-02-18  rtf  1994-05-19 
79.  Indonesia  1992-06-05  1994-08-23  rtf  1994-11-21 
80.  Iran (Islamic Republic of)  1992-06-14  1996-08-06  rtf  1996-11-04 
81.  Iraq    2009-07-28  acs  2009-10-26 
82.  Ireland  1992-06-13  1996-03-22  rtf  1996-06-20 
83.  Israel  1992-06-11  1995-08-07  rtf  1995-11-05 
84.  Italy  1992-06-05  1994-04-15  rtf  1994-07-14 
85.  Jamaica  1992-06-11  1995-01-06  rtf  1995-04-06 
86.  Japan  1992-06-13  1993-05-28  acp  1993-12-29 
87.  Jordan  1992-06-11  1993-11-12  rtf  1994-02-10 
88.  Kazakhstan  1992-06-09  1994-09-06  rtf  1994-12-05 
89.  Kenya  1992-06-11  1994-07-26  rtf  1994-10-24 
90.  Kiribati    1994-08-16  acs  1994-11-14 
91.  Kuwait  1992-06-09  2002-08-02  rtf  2002-10-31 
92.  Kyrgyzstan    1996-08-06  acs  1996-11-04 
93.  Lao People's Democratic Republic    1996-09-20  acs  1996-12-19 
94.  Latvia  1992-06-11  1995-12-14  rtf  1996-03-13 
95.  Lebanon  1992-06-12  1994-12-15  rtf  1995-03-15 
96.  Lesotho  1992-06-11  1995-01-10  rtf  1995-04-10 
97.  Liberia  1992-06-12  2000-11-08  rtf  2001-02-06 
98.  Libya  1992-06-29  2001-07-12  rtf  2001-10-10 
99.  Liechtenstein  1992-06-05  1997-11-19  rtf  1998-02-17 
100.  Lithuania  1992-06-11  1996-02-01  rtf  1996-05-01 
101.  Luxembourg  1992-06-09  1994-05-09  rtf  1994-08-07 
102.  Madagascar  1992-06-08  1996-03-04  rtf  1996-06-02 
103.  Malawi  1992-06-10  1994-02-02  rtf  1994-05-03 
104.  Malaysia  1992-06-12  1994-06-24  rtf  1994-09-22 
105.  Maldives  1992-06-12  1992-11-09  rtf  1993-12-29 
106.  Mali  1992-09-30  1995-03-29  rtf  1995-06-27 
107.  Malta  1992-06-12  2000-12-29  rtf  2001-03-29 
108.  Marshall Islands  1992-06-12  1992-10-08  rtf  1993-12-29 
109.  Mauritania  1992-06-12  1996-08-16  rtf  1996-11-14 
110.  Mauritius  1992-06-10  1992-09-04  rtf  1993-12-29 
111.  Mexico  1992-06-13  1993-03-11  rtf  1993-12-29 
112.  Micronesia (Federated States of)  1992-06-12  1994-06-20  rtf  1994-09-18 
113.  Monaco  1992-06-11  1992-11-20  rtf  1993-12-29 
114.  Mongolia  1992-06-12  1993-09-30  rtf  1993-12-29 
115.  Montenegro    2006-10-23  scs  2006-06-03 
116.  Morocco  1992-06-13  1995-08-21  rtf  1995-11-19 
117.  Mozambique  1992-06-12  1995-08-25  rtf  1995-11-23 
118.  Myanmar  1992-06-11  1994-11-25  rtf  1995-02-23 
119.  Namibia  1992-06-12  1997-05-16  rtf  1997-08-14 
120.  Nauru  1992-06-05  1993-11-11  rtf  1994-02-08 
121.  Nepal  1992-06-12  1993-11-23  rtf  1994-02-21 
122.  Netherlands  1992-06-05  1994-07-12  acp  1994-10-10 
123.  New Zealand  1992-06-12  1993-09-16  rtf  1993-12-29 
124.  Nicaragua  1992-06-13  1995-11-20  rtf  1996-02-18 
125.  Niger  1992-06-11  1995-07-25  rtf  1995-10-23 
126.  Nigeria  1992-06-13  1994-08-29  rtf  1994-11-27 
127.  Niue    1996-02-28  acs  1996-05-28 
128.  Norway  1992-06-09  1993-07-09  rtf  1993-12-29 
129.  Oman  1992-06-10  1995-02-08  rtf  1995-05-09 
130.  Pakistan  1992-06-05  1994-07-26  rtf  1994-10-24 
131.  Palau    1999-01-06  acs  1999-04-06 
132.  Panama  1992-06-13  1995-01-17  rtf  1995-04-17 
133.  Papua New Guinea  1992-06-13  1993-03-16  rtf  1993-12-29 
134.  Paraguay  1992-06-12  1994-02-24  rtf  1994-05-25 
135.  Peru  1992-06-12  1993-06-07  rtf  1993-12-29 
136.  Philippines  1992-06-12  1993-10-08  rtf  1994-01-06 
137.  Poland  1992-06-05  1996-01-18  rtf  1996-04-17 
138.  Portugal  1992-06-13  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
139.  Qatar  1992-06-11  1996-08-21  rtf  1996-11-19 
140.  Republic of Korea  1992-06-13  1994-10-03  rtf  1995-01-01 
141.  Republic of Moldova  1992-06-05  1995-10-20  rtf  1996-01-18 
142.  Romania  1992-06-05  1994-08-17  rtf  1994-11-15 
143.  Russian Federation  1992-06-13  1995-04-05  rtf  1995-07-04 
144.  Rwanda  1992-06-10  1996-05-29  rtf  1996-08-27 
145.  Saint Kitts and Nevis  1992-06-12  1993-01-07  rtf  1993-12-29 
146.  Saint Lucia    1993-07-28  acs  1993-12-29 
147.  Saint Vincent and the Grenadines    1996-06-03  acs  1996-09-01 
148.  Samoa  1992-06-12  1994-02-09  rtf  1994-05-10 
149.  San Marino  1992-06-10  1994-10-28  rtf  1995-01-26 
150.  Sao Tome and Principe  1992-06-12  1999-09-29  rtf  1999-12-28 
151.  Saudi Arabia    2001-10-03  acs  2002-01-01 
152.  Senegal  1992-06-13  1994-10-17  rtf  1995-01-15 
153.  Serbia  1992-06-08  2002-03-01  rtf  2002-05-30 
154.  Seychelles  1992-06-10  1992-09-22  rtf  1993-12-29 
155.  Sierra Leone    1994-12-12  acs  1995-03-12 
156.  Singapore  1992-06-12  1995-12-21  rtf  1996-03-20 
157.  Slovakia  1993-05-19  1994-08-25  apv  1994-11-23 
158.  Slovenia  1992-06-13  1996-07-09  rtf  1996-10-07 
159.  Solomon Islands  1992-06-13  1995-10-03  rtf  1996-01-01 
160.  Somalia    2009-09-11  acs  2009-12-10 
161.  South Africa  1993-06-04  1995-11-02  rtf  1996-01-31 
162.  South Sudan    2014-02-17  acs  2014-05-18 
163.  Spain  1992-06-13  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
164.  Sri Lanka  1992-06-10  1994-03-23  rtf  1994-06-21 
  State of Palestine    2015-01-02  acs  2015-04-02 
165.  Sudan  1992-06-09  1995-10-30  rtf  1996-01-28 
166.  Suriname  1992-06-13  1996-01-12  rtf  1996-04-11 
167.  Swaziland  1992-06-12  1994-11-09  rtf  1995-02-07 
168.  Sweden  1992-06-08  1993-12-16  rtf  1994-03-16 
169.  Switzerland  1992-06-12  1994-11-21  rtf  1995-02-19 
170.  Syrian Arab Republic  1993-05-03  1996-01-04  rtf  1996-04-03 
171.  Tajikistan    1997-10-29  acs  1998-01-27 
172.  Thailand  1992-06-12  2003-10-31  rtf  2004-01-29 
173.  The former Yugoslav Republic of Macedonia    1997-12-02  acs  1998-03-02 
174.  Timor-Leste    2006-10-10  acs  2007-01-08 
175.  Togo  1992-06-12  1995-10-04  acp  1996-01-02 
176.  Tonga    1998-05-19  acs  1998-08-17 
177.  Trinidad and Tobago  1992-06-11  1996-08-01  rtf  1996-10-30 
178.  Tunisia  1992-06-13  1993-07-15  rtf  1993-12-29 
179.  Turkey  1992-06-11  1997-02-14  rtf  1997-05-15 
180.  Turkmenistan    1996-09-18  acs  1996-12-17 
181.  Tuvalu  1992-06-08  2002-12-20  rtf  2003-03-20 
182.  Uganda  1992-06-12  1993-09-08  rtf  1993-12-29 
183.  Ukraine  1992-06-11  1995-02-07  rtf  1995-05-08 
184.  United Arab Emirates  1992-06-11  2000-02-10  rtf  2000-05-10 
185.  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  1992-06-12  1994-06-03  rtf  1994-09-01 
186.  United Republic of Tanzania  1992-06-12  1996-03-08  rtf  1996-06-06 
187.  Uruguay  1992-06-09  1993-11-05  rtf  1994-02-03 
188.  Uzbekistan    1995-07-19  acs  1995-10-17 
189.  Vanuatu  1992-06-09  1993-03-25  rtf  1993-12-29 
190.  Venezuela (Bolivarian Republic of)  1992-06-12  1994-09-13  rtf  1994-12-12 
191.  Viet Nam  1993-05-28  1994-11-16  rtf  1995-02-14 
192.  Yemen  1992-06-12  1996-02-21  rtf  1996-05-21 
193.  Zambia  1992-06-11  1993-05-28  rtf  1993-12-29 
194.  Zimbabwe  1992-06-12  1994-11-11  rtf  1995-02-09 
  Holy See         
  United States of America  1993-06-04       

For declarations and other notes, you may visit the United Nation Treaty Collection web site.

Cartagena Protocol on Biosafety :  168 Parties (103 Signatures )
Nagoya – Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress : View status here

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
No. Country Name Signed Ratification Party
1.  Afghanistan    2013-02-20  acs  2013-05-21 
2.  Albania    2005-02-08  acs  2005-05-09 
3.  Algeria  2000-05-25  2004-08-05  rtf  2004-11-03 
4.  Angola    2009-02-27  acs  2009-05-28 
5.  Antigua and Barbuda  2000-05-24  2003-09-10  rtf  2003-12-09 
6.  Armenia    2004-04-30  acs  2004-07-29 
7.  Austria  2000-05-24  2002-08-27  rtf  2003-09-11 
8.  Azerbaijan    2005-04-01  acs  2005-06-30 
9.  Bahamas  2000-05-24  2004-01-15  rtf  2004-04-14 
10.  Bahrain    2012-02-07  acs  2012-05-07 
11.  Bangladesh  2000-05-24  2004-02-05  rtf  2004-05-05 
12.  Barbados    2002-09-06  acs  2003-09-11 
13.  Belarus    2002-08-26  acs  2003-09-11 
14.  Belgium  2000-05-24  2004-04-15  rtf  2004-07-14 
15.  Belize    2004-02-12  acs  2004-05-12 
16.  Benin  2000-05-24  2005-03-02  rtf  2005-05-31 
17.  Bhutan    2002-08-26  acs  2003-09-11 
18.  Bolivia (Plurinational State of)  2000-05-24  2002-04-22  rtf  2003-09-11 
19.  Bosnia and Herzegovina    2009-10-01  acs  2009-12-30 
20.  Botswana  2001-06-01  2002-06-11  rtf  2003-09-11 
21.  Brazil    2003-11-24  acs  2004-02-22 
22.  Bulgaria  2000-05-24  2000-10-13  rtf  2003-09-11 
23.  Burkina Faso  2000-05-24  2003-08-04  rtf  2003-11-02 
24.  Burundi    2008-10-02  acs  2008-12-31 
25.  Cambodia    2003-09-17  acs  2003-12-16 
26.  Cameroon  2001-02-09  2003-02-20  rtf  2003-09-11 
27.  Cape Verde    2005-11-01  acs  2006-01-30 
28.  Central African Republic  2000-05-24  2008-11-18  rtf  2009-02-16 
29.  Chad  2000-05-24  2006-11-01  rtf  2007-01-30 
30.  China  2000-08-08  2005-06-08  apv  2005-09-06 
31.  Colombia  2000-05-24  2003-05-20  rtf  2003-09-11 
32.  Comoros    2009-03-25  acs  2009-06-23 
33.  Congo  2000-11-21  2006-07-13  rtf  2006-10-11 
34.  Costa Rica  2000-05-24  2007-02-06  rtf  2007-05-07 
  Côte d'Ivoire    2015-03-12  acs  2015-06-10 
35.  Croatia  2000-09-08  2002-08-29  rtf  2003-09-11 
36.  Cuba  2000-05-24  2002-09-17  rtf  2003-09-11 
37.  Cyprus    2003-12-05  acs  2004-03-04 
38.  Czech Republic  2000-05-24  2001-10-08  rtf  2003-09-11 
39.  Democratic People's Republic of Korea  2001-04-20  2003-07-29  rtf  2003-10-27 
40.  Democratic Republic of the Congo    2005-03-23  acs  2005-06-21 
41.  Denmark  2000-05-24  2002-08-27  rtf  2003-09-11 
42.  Djibouti    2002-04-08  acs  2003-09-11 
43.  Dominica    2004-07-13  acs  2004-10-11 
44.  Dominican Republic    2006-06-20  acs  2006-09-18 
45.  Ecuador  2000-05-24  2003-01-30  rtf  2003-09-11 
46.  Egypt  2000-12-20  2003-12-23  rtf  2004-03-21 
47.  El Salvador  2000-05-24  2003-09-26  rtf  2003-12-25 
48.  Eritrea    2005-03-10  acs  2005-06-08 
49.  Estonia  2000-09-06  2004-03-24  rtf  2004-06-22 
50.  Ethiopia  2000-05-24  2003-10-09  rtf  2004-01-07 
51.  European Union  2000-05-24  2002-08-27  apv  2003-09-11 
52.  Fiji  2001-05-02  2001-06-05  rtf  2003-09-11 
53.  Finland  2000-05-24  2004-07-09  rtf  2004-10-07 
54.  France  2000-05-24  2003-04-07  apv  2003-09-11 
55.  Gabon    2007-05-02  acs  2007-07-31 
56.  Gambia  2000-05-24  2004-06-09  rtf  2004-09-07 
57.  Georgia    2008-11-04  acs  2009-02-02 
58.  Germany  2000-05-24  2003-11-20  rtf  2004-02-18 
59.  Ghana    2003-05-30  acs  2003-09-11 
60.  Greece  2000-05-24  2004-05-21  rtf  2004-08-19 
61.  Grenada  2000-05-24  2004-02-05  rtf  2004-05-05 
62.  Guatemala    2004-10-28  acs  2005-01-26 
63.  Guinea  2000-05-24  2007-12-11  rtf  2008-03-10 
64.  Guinea-Bissau    2010-05-19  acs  2010-08-17 
65.  Guyana    2008-03-18  acs  2008-06-16 
66.  Honduras  2000-05-24  2008-11-18  rtf  2009-02-16 
67.  Hungary  2000-05-24  2004-01-13  rtf  2004-04-12 
68.  India  2001-01-23  2003-01-17  rtf  2003-09-11 
69.  Indonesia  2000-05-24  2004-12-03  rtf  2005-03-03 
70.  Iran (Islamic Republic of)  2001-04-23  2003-11-20  rtf  2004-02-18 
71.  Iraq    2014-03-03  acs  2014-06-01 
72.  Ireland  2000-05-24  2003-11-14  rtf  2004-02-12 
73.  Italy  2000-05-24  2004-03-24  rtf  2004-06-22 
74.  Jamaica  2001-06-04  2012-09-25  rtf  2012-12-24 
75.  Japan    2003-11-21  acs  2004-02-19 
76.  Jordan  2000-10-11  2003-11-11  rtf  2004-02-09 
77.  Kazakhstan    2008-09-08  acs  2008-12-07 
78.  Kenya  2000-05-15  2002-01-24  rtf  2003-09-11 
79.  Kiribati  2000-09-07  2004-04-20  rtf  2004-07-19 
80.  Kyrgyzstan    2005-10-05  acs  2006-01-03 
81.  Lao People's Democratic Republic    2004-08-03  acs  2004-11-01 
82.  Latvia    2004-02-13  acs  2004-05-13 
83.  Lebanon    2013-02-06  acs  2013-05-07 
84.  Lesotho    2001-09-20  acs  2003-09-11 
85.  Liberia    2002-02-15  acs  2003-09-11 
86.  Libya    2005-06-14  acs  2005-09-12 
87.  Lithuania  2000-05-24  2003-11-07  rtf  2004-02-05 
88.  Luxembourg  2000-07-11  2002-08-28  rtf  2003-09-11 
89.  Madagascar  2000-09-14  2003-11-24  rtf  2004-02-22 
90.  Malawi  2000-05-24  2009-02-27  rtf  2009-05-28 
91.  Malaysia  2000-05-24  2003-09-03  rtf  2003-12-02 
92.  Maldives    2002-09-02  acs  2003-09-11 
93.  Mali  2001-04-04  2002-08-28  rtf  2003-09-11 
94.  Malta    2007-01-05  acs  2007-04-05 
95.  Marshall Islands    2003-01-27  acs  2003-09-11 
96.  Mauritania    2005-07-22  acs  2005-10-20 
97.  Mauritius    2002-04-11  acs  2003-09-11 
98.  Mexico  2000-05-24  2002-08-27  rtf  2003-09-11 
99.  Mongolia    2003-07-22  acs  2003-10-20 
100.  Montenegro    2006-10-23  scs  2006-06-03 
101.  Morocco  2000-05-25  2011-04-25  rtf  2011-07-24 
102.  Mozambique  2000-05-24  2002-10-21  rtf  2003-09-11 
103.  Myanmar  2001-05-11  2008-02-13  rtf  2008-05-13 
104.  Namibia  2000-05-24  2005-02-10  rtf  2005-05-11 
105.  Nauru    2001-11-12  acs  2003-09-11 
106.  Netherlands  2000-05-24  2002-01-08  acp  2003-09-11 
107.  New Zealand  2000-05-24  2005-02-24  rtf  2005-05-25 
108.  Nicaragua  2000-05-26  2002-08-28  rtf  2003-09-11 
109.  Niger  2000-05-24  2004-09-30  rtf  2004-12-29 
110.  Nigeria  2000-05-24  2003-07-15  rtf  2003-10-13 
111.  Niue    2002-07-08  acs  2003-09-11 
112.  Norway  2000-05-24  2001-05-10  rtf  2003-09-11 
113.  Oman    2003-04-11  acs  2003-09-11 
114.  Pakistan  2001-06-04  2009-03-02  rtf  2009-05-31 
115.  Palau  2001-05-29  2003-06-13  rtf  2003-09-11 
116.  Panama  2001-05-11  2002-05-01  rtf  2003-09-11 
117.  Papua New Guinea    2005-10-14  acs  2006-01-12 
118.  Paraguay  2001-05-03  2004-03-10  rtf  2004-06-08 
119.  Peru  2000-05-24  2004-04-14  rtf  2004-07-13 
120.  Philippines  2000-05-24  2006-10-05  rtf  2007-01-03 
121.  Poland  2000-05-24  2003-12-10  rtf  2004-03-09 
122.  Portugal  2000-05-24  2004-09-30  acp  2004-12-29 
123.  Qatar    2007-03-14  acs  2007-06-12 
124.  Republic of Korea  2000-09-06  2007-10-03  rtf  2008-01-01 
125.  Republic of Moldova  2001-02-14  2003-03-04  rtf  2003-09-11 
126.  Romania  2000-10-11  2003-06-30  rtf  2003-09-28 
127.  Rwanda  2000-05-24  2004-07-22  rtf  2004-10-20 
128.  Saint Kitts and Nevis    2001-05-23  acs  2003-09-11 
129.  Saint Lucia    2005-06-16  acs  2005-09-14 
130.  Saint Vincent and the Grenadines    2003-08-27  acs  2003-11-25 
131.  Samoa  2000-05-24  2002-05-30  rtf  2003-09-11 
132.  Saudi Arabia    2007-08-09  acs  2007-11-07 
133.  Senegal  2000-10-31  2003-10-08  rtf  2004-01-06 
134.  Serbia    2006-02-08  acs  2006-05-09 
135.  Seychelles  2001-01-23  2004-05-13  rtf  2004-08-11 
136.  Slovakia  2000-05-24  2003-11-24  rtf  2004-02-22 
137.  Slovenia  2000-05-24  2002-11-20  rtf  2003-09-11 
138.  Solomon Islands    2004-07-28  acs  2004-10-26 
139.  Somalia    2010-07-26  acs  2010-10-24 
140.  South Africa    2003-08-14  acs  2003-11-12 
141.  Spain  2000-05-24  2002-01-16  rtf  2003-09-11 
142.  Sri Lanka  2000-05-24  2004-04-28  rtf  2004-07-26 
  State of Palestine    2015-01-02  acs  2015-04-02 
143.  Sudan    2005-06-13  acs  2005-09-11 
144.  Suriname    2008-03-27  acs  2008-06-25 
145.  Swaziland    2006-01-13  acs  2006-04-13 
146.  Sweden  2000-05-24  2002-08-08  rtf  2003-09-11 
147.  Switzerland  2000-05-24  2002-03-26  rtf  2003-09-11 
148.  Syrian Arab Republic    2004-04-01  acs  2004-06-30 
149.  Tajikistan    2004-02-12  acs  2004-05-12 
150.  Thailand    2005-11-10  acs  2006-02-08 
151.  The former Yugoslav Republic of Macedonia  2000-07-26  2005-06-14  rtf  2005-09-12 
152.  Togo  2000-05-24  2004-07-02  rtf  2004-09-30 
153.  Tonga    2003-09-18  acs  2003-12-17 
154.  Trinidad and Tobago    2000-10-05  acs  2003-09-11 
155.  Tunisia  2001-04-19  2003-01-22  rtf  2003-09-11 
156.  Turkey  2000-05-24  2003-10-24  rtf  2004-01-24 
157.  Turkmenistan    2008-08-21  acs  2008-11-19 
158.  Uganda  2000-05-24  2001-11-30  rtf  2003-09-11 
159.  Ukraine    2002-12-06  acs  2003-09-11 
160.  United Arab Emirates    2014-09-12  acs  2014-12-11 
161.  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  2000-05-24  2003-11-19  rtf  2004-02-17 
162.  United Republic of Tanzania    2003-04-24  acs  2003-09-11 
163.  Uruguay  2001-06-01  2011-11-02  rtf  2012-01-31 
164.  Venezuela (Bolivarian Republic of)  2000-05-24  2002-05-13  rtf  2003-09-11 
165.  Viet Nam    2004-01-21  acs  2004-04-20 
166.  Yemen    2005-12-01  acs  2006-03-01 
167.  Zambia    2004-04-27  acs  2004-07-25 
168.  Zimbabwe  2001-06-04  2005-02-25  rtf  2005-05-26 
  Andorra         
  Argentina  2000-05-24       
  Australia         
  Brunei Darussalam         
  Canada  2001-04-19       
  Chile  2000-05-24       
  Cook Islands  2001-05-21       
  Equatorial Guinea         
  Haiti  2000-05-24       
  Holy See         
  Iceland  2001-06-01       
  Israel         
  Kuwait         
  Liechtenstein         
  Micronesia (Federated States of)         
  Monaco  2000-05-24       
  Nepal  2001-03-02       
  Russian Federation         
  San Marino         
  Sao Tome and Principe         
  Sierra Leone         
  Singapore         
  South Sudan         
  Timor-Leste         
  Tuvalu         
  United States of America         
  Uzbekistan         
  Vanuatu         

For declarations and other notes, you may visit the United Nation Treaty Collection web site.

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing :  57 Parties (59 Ratifications ) (91 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
No. Country Name Signed Ratification Party
1.  Albania    2013-01-29  acs  2014-10-12 
2.  Belarus    2014-06-26  acs  2014-10-12 
3.  Benin  2011-10-28  2014-01-22  rtf  2014-10-12 
4.  Bhutan  2011-09-20  2013-09-30  rtf  2014-10-12 
5.  Botswana    2013-02-21  acs  2014-10-12 
6.  Burkina Faso  2011-09-20  2014-01-10  rtf  2014-10-12 
7.  Burundi    2014-07-03  acs  2014-10-12 
  Cambodia  2012-02-01  2015-01-19  rtf  2015-04-19 
8.  Comoros    2013-05-28  acs  2014-10-12 
9.  Côte d'Ivoire  2012-01-25  2013-09-24  rtf  2014-10-12 
  Democratic Republic of the Congo  2011-09-21  2015-02-04  rtf  2015-05-05 
10.  Denmark  2011-06-23  2014-05-01  apv  2014-10-12 
11.  Dominican Republic  2011-09-20  2014-11-13  rtf  2015-02-11 
12.  Egypt  2012-01-25  2013-10-28  rtf  2014-10-12 
13.  Ethiopia    2012-11-16  acs  2014-10-12 
14.  European Union  2011-06-23  2014-05-16  apv  2014-10-12 
15.  Fiji    2012-10-24  acs  2014-10-12 
16.  Gabon  2011-05-13  2011-11-11  acp  2014-10-12 
17.  Gambia    2014-07-03  acs  2014-10-12 
18.  Guatemala  2011-05-11  2014-06-18  rtf  2014-10-12 
19.  Guinea  2011-12-09  2014-10-07  rtf  2015-01-05 
20.  Guinea-Bissau  2012-02-01  2013-09-24  acp  2014-10-12 
21.  Guyana    2014-04-22  acs  2014-10-12 
22.  Honduras  2012-02-01  2013-08-12  rtf  2014-10-12 
23.  Hungary  2011-06-23  2014-04-29  rtf  2014-10-12 
24.  India  2011-05-11  2012-10-09  rtf  2014-10-12 
25.  Indonesia  2011-05-11  2013-09-24  rtf  2014-10-12 
26.  Jordan  2012-01-10  2012-01-10  rtf  2014-10-12 
27.  Kenya  2012-02-01  2014-04-07  rtf  2014-10-12 
28.  Lao People's Democratic Republic    2012-09-26  acs  2014-10-12 
29.  Lesotho    2014-11-12  acs  2015-02-10 
30.  Madagascar  2011-09-22  2014-07-03  rtf  2014-10-12 
31.  Malawi    2014-08-26  acs  2014-11-24 
32.  Marshall Islands    2014-10-10  acs  2015-01-08 
33.  Mauritius    2012-12-17  acs  2014-10-12 
34.  Mexico  2011-02-24  2012-05-16  rtf  2014-10-12 
35.  Micronesia (Federated States of)  2012-01-11  2013-01-30  rtf  2014-10-12 
36.  Mongolia  2012-01-26  2013-05-21  rtf  2014-10-12 
37.  Mozambique  2011-09-26  2014-07-07  rtf  2014-10-12 
38.  Myanmar    2014-01-08  acs  2014-10-12 
39.  Namibia    2014-05-15  acs  2014-10-12 
40.  Niger  2011-09-26  2014-07-02  rtf  2014-10-12 
41.  Norway  2011-05-11  2013-10-01  rtf  2014-10-12 
42.  Panama  2011-05-03  2012-12-12  rtf  2014-10-12 
43.  Peru  2011-05-04  2014-07-08  rtf  2014-10-12 
44.  Rwanda  2011-02-28  2012-03-20  rtf  2014-10-12 
45.  Samoa    2014-05-20  acs  2014-10-12 
46.  Seychelles  2011-04-15  2012-04-20  rtf  2014-10-12 
47.  South Africa  2011-05-11  2013-01-10  rtf  2014-10-12 
48.  Spain  2011-07-21  2014-06-03  rtf  2014-10-12 
49.  Sudan  2011-04-21  2014-07-07  rtf  2014-10-12 
50.  Switzerland  2011-05-11  2014-07-11  rtf  2014-10-12 
51.  Syrian Arab Republic    2013-04-05  acs  2014-10-12 
52.  Tajikistan  2011-09-20  2013-09-04  acs  2014-10-12 
53.  Uganda    2014-06-25  acs  2014-10-12 
54.  United Arab Emirates    2014-09-12  acs  2014-12-11 
55.  Uruguay  2011-07-19  2014-07-14  rtf  2014-10-12 
56.  Vanuatu  2011-11-18  2014-07-01  rtf  2014-10-12 
57.  Viet Nam    2014-04-23  acs  2014-10-12 
  Afghanistan         
  Algeria  2011-02-02       
  Andorra         
  Angola         
  Antigua and Barbuda  2011-07-28       
  Argentina  2011-11-15       
  Armenia         
  Australia  2012-01-20       
  Austria  2011-06-23       
  Azerbaijan         
  Bahamas         
  Bahrain         
  Bangladesh  2011-09-06       
  Barbados         
  Belgium  2011-09-20       
  Belize         
  Bolivia (Plurinational State of)         
  Bosnia and Herzegovina         
  Brazil  2011-02-02       
  Brunei Darussalam         
  Bulgaria  2011-06-23       
  Cameroon         
  Canada         
  Cape Verde  2011-09-26       
  Central African Republic  2011-04-06       
  Chad  2012-01-31       
  Chile         
  China         
  Colombia  2011-02-02       
  Congo         
  Cook Islands         
  Costa Rica  2011-07-06       
  Croatia         
  Cuba         
  Cyprus  2011-12-29       
  Czech Republic  2011-06-23       
  Democratic People's Republic of Korea         
  Djibouti  2011-10-19       
  Dominica         
  Ecuador  2011-04-01       
  El Salvador  2012-02-01       
  Equatorial Guinea         
  Eritrea         
  Estonia         
  Finland  2011-06-23       
  France  2011-09-20       
  Georgia         
  Germany  2011-06-23       
  Ghana  2011-05-20       
  Greece  2011-09-20       
  Grenada  2011-09-22       
  Haiti         
  Holy See         
  Iceland         
  Iran (Islamic Republic of)         
  Iraq         
  Ireland  2012-02-01       
  Israel         
  Italy  2011-06-23       
  Jamaica         
  Japan  2011-05-11       
  Kazakhstan         
  Kiribati         
  Kuwait         
  Kyrgyzstan         
  Latvia         
  Lebanon  2012-02-01       
  Liberia         
  Libya         
  Liechtenstein         
  Lithuania  2011-12-29       
  Luxembourg  2011-06-23       
  Malaysia         
  Maldives         
  Mali  2011-04-19       
  Malta         
  Mauritania  2011-05-18       
  Monaco         
  Montenegro         
  Morocco  2011-12-09       
  Nauru         
  Nepal         
  Netherlands  2011-06-23       
  New Zealand         
  Nicaragua         
  Nigeria  2012-02-01       
  Niue         
  Oman         
  Pakistan         
  Palau  2011-09-20       
  Papua New Guinea         
  Paraguay         
  Philippines         
  Poland  2011-09-20       
  Portugal  2011-09-20       
  Qatar         
  Republic of Korea  2011-09-20       
  Republic of Moldova  2012-01-25       
  Romania  2011-09-20       
  Russian Federation         
  Saint Kitts and Nevis         
  Saint Lucia         
  Saint Vincent and the Grenadines         
  San Marino         
  Sao Tome and Principe         
  Saudi Arabia         
  Senegal  2012-01-26       
  Serbia  2011-09-20       
  Sierra Leone         
  Singapore         
  Slovakia         
  Slovenia  2011-09-27       
  Solomon Islands         
  Somalia  2012-01-09       
  South Sudan         
  Sri Lanka         
  State of Palestine         
  Suriname         
  Swaziland         
  Sweden  2011-06-23       
  Thailand  2012-01-31       
  The former Yugoslav Republic of Macedonia         
  Timor-Leste         
  Togo  2011-09-27       
  Tonga         
  Trinidad and Tobago         
  Tunisia  2011-05-11       
  Turkey         
  Turkmenistan         
  Tuvalu         
  Ukraine  2012-01-30       
  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  2011-06-23       
  United Republic of Tanzania         
  United States of America         
  Uzbekistan         
  Venezuela (Bolivarian Republic of)         
  Yemen  2011-02-02       
  Zambia         
  Zimbabwe         

For declarations and other notes, you may visit the United Nation Treaty Collection web site.

Rate this page - 4 people have rated this page 
  • United Nations
  • United Nations Environment Programme