العربية  |  English  |  Español  |  Français  |  Русский

List of Parties

  • CBD
  • Cartagena Protocol
  • Nagoya Protocol
Convention on Biological Diversity :  194 Parties (168 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
No.  Country  Name Signed Party
1.  Afghanistan  1992-06-12  2002-09-19  rtf 
2.  Albania    1994-01-05  acs 
3.  Algeria  1992-06-13  1995-08-14  rtf 
4.  Angola  1992-06-12  1998-04-01  rtf 
5.  Antigua and Barbuda  1992-06-05  1993-03-09  rtf 
6.  Argentina  1992-06-12  1994-11-22  rtf 
7.  Armenia  1992-06-13  1993-05-14  acp 
8.  Australia  1992-06-05  1993-06-18  rtf 
9.  Austria  1992-06-13  1994-08-18  rtf 
10.  Azerbaijan  1992-06-12  2000-08-03  apv 
11.  Bahamas  1992-06-12  1993-09-02  rtf 
12.  Bahrain  1992-06-09  1996-08-30  rtf 
13.  Bangladesh  1992-06-05  1994-05-03  rtf 
14.  Barbados  1992-06-12  1993-12-10  rtf 
15.  Belarus  1992-06-11  1993-09-08  rtf 
16.  Belgium  1992-06-05  1996-11-22  rtf 
17.  Belize  1992-06-13  1993-12-30  rtf 
18.  Benin  1992-06-13  1994-06-30  rtf 
19.  Bhutan  1992-06-11  1995-08-25  rtf 
20.  Bolivia (Plurinational State of)  1992-06-13  1994-10-03  rtf 
21.  Bosnia and Herzegovina    2002-08-26  acs 
22.  Botswana  1992-06-08  1995-10-12  rtf 
23.  Brazil  1992-06-05  1994-02-28  rtf 
24.  Brunei Darussalam    2008-07-27  acs 
25.  Bulgaria  1992-06-12  1996-04-17  rtf 
26.  Burkina Faso  1992-06-12  1993-09-02  rtf 
27.  Burundi  1992-06-11  1997-04-15  rtf 
28.  Cambodia    1995-02-09  acs 
29.  Cameroon  1992-06-14  1994-10-19  rtf 
30.  Canada  1992-06-11  1992-12-04  rtf 
31.  Cape Verde  1992-06-12  1995-03-29  rtf 
32.  Central African Republic  1992-06-13  1995-03-15  rtf 
33.  Chad  1992-06-12  1994-06-07  rtf 
34.  Chile  1992-06-13  1994-09-09  rtf 
35.  China  1992-06-11  1993-01-05  rtf 
36.  Colombia  1992-06-12  1994-11-28  rtf 
37.  Comoros  1992-06-11  1994-09-29  rtf 
38.  Congo  1992-06-11  1996-08-01  rtf 
39.  Cook Islands  1992-06-12  1993-04-20  rtf 
40.  Costa Rica  1992-06-13  1994-08-26  rtf 
41.  Côte d'Ivoire  1992-06-10  1994-11-29  rtf 
42.  Croatia  1992-06-11  1996-10-07  rtf 
43.  Cuba  1992-06-12  1994-03-08  rtf 
44.  Cyprus  1992-06-12  1996-07-10  rtf 
45.  Czech Republic  1993-06-04  1993-12-03  apv 
46.  Democratic People's Republic of Korea  1992-06-11  1994-10-26  apv 
47.  Democratic Republic of the Congo  1992-06-11  1994-12-03  rtf 
48.  Denmark  1992-06-12  1993-12-21  rtf 
49.  Djibouti  1992-06-13  1994-09-01  rtf 
50.  Dominica    1994-04-06  acs 
51.  Dominican Republic  1992-06-13  1996-11-25  rtf 
52.  Ecuador  1992-06-09  1993-02-23  rtf 
53.  Egypt  1992-06-09  1994-06-02  rtf 
54.  El Salvador  1992-06-13  1994-09-08  rtf 
55.  Equatorial Guinea    1994-12-06  acs 
56.  Eritrea    1996-03-21  acs 
57.  Estonia  1992-06-12  1994-07-27  rtf 
58.  Ethiopia  1992-06-10  1994-04-05  rtf 
59.  European Union  1992-06-13  1993-12-21  apv 
60.  Fiji  1992-10-09  1993-02-25  rtf 
61.  Finland  1992-06-05  1994-07-27  acp 
62.  France  1992-06-13  1994-07-01  rtf 
63.  Gabon  1992-06-12  1997-03-14  rtf 
64.  Gambia  1992-06-12  1994-06-10  rtf 
65.  Georgia    1994-06-02  acs 
66.  Germany  1992-06-12  1993-12-21  rtf 
67.  Ghana  1992-06-12  1994-08-29  rtf 
68.  Greece  1992-06-12  1994-08-04  rtf 
69.  Grenada  1992-12-03  1994-08-11  rtf 
70.  Guatemala  1992-06-13  1995-07-10  rtf 
71.  Guinea  1992-06-12  1993-05-07  rtf 
72.  Guinea-Bissau  1992-06-12  1995-10-27  rtf 
73.  Guyana  1992-06-13  1994-08-29  rtf 
74.  Haiti  1992-06-13  1996-09-25  rtf 
75.  Honduras  1992-06-13  1995-07-31  rtf 
76.  Hungary  1992-06-13  1994-02-24  rtf 
77.  Iceland  1992-06-10  1994-09-12  rtf 
78.  India  1992-06-05  1994-02-18  rtf 
79.  Indonesia  1992-06-05  1994-08-23  rtf 
80.  Iran (Islamic Republic of)  1992-06-14  1996-08-06  rtf 
81.  Iraq    2009-10-26  acs 
82.  Ireland  1992-06-13  1996-03-22  rtf 
83.  Israel  1992-06-11  1995-08-07  rtf 
84.  Italy  1992-06-05  1994-04-15  rtf 
85.  Jamaica  1992-06-11  1995-01-06  rtf 
86.  Japan  1992-06-13  1993-05-28  acp 
87.  Jordan  1992-06-11  1993-11-12  rtf 
88.  Kazakhstan  1992-06-09  1994-09-06  rtf 
89.  Kenya  1992-06-11  1994-07-26  rtf 
90.  Kiribati    1994-08-16  acs 
91.  Kuwait  1992-06-09  2002-08-02  rtf 
92.  Kyrgyzstan    1996-08-06  acs 
93.  Lao People's Democratic Republic    1996-09-20  acs 
94.  Latvia  1992-06-11  1995-12-14  rtf 
95.  Lebanon  1992-06-12  1994-12-15  rtf 
96.  Lesotho  1992-06-11  1995-01-10  rtf 
97.  Liberia  1992-06-12  2000-11-08  rtf 
98.  Libya  1992-06-29  2001-07-12  rtf 
99.  Liechtenstein  1992-06-05  1997-11-19  rtf 
100.  Lithuania  1992-06-11  1996-02-01  rtf 
101.  Luxembourg  1992-06-09  1994-05-09  rtf 
102.  Madagascar  1992-06-08  1996-03-04  rtf 
103.  Malawi  1992-06-10  1994-02-02  rtf 
104.  Malaysia  1992-06-12  1994-06-24  rtf 
105.  Maldives  1992-06-12  1992-11-09  rtf 
106.  Mali  1992-09-30  1995-03-29  rtf 
107.  Malta  1992-06-12  2000-12-29  rtf 
108.  Marshall Islands  1992-06-12  1992-10-08  rtf 
109.  Mauritania  1992-06-12  1996-08-16  rtf 
110.  Mauritius  1992-06-10  1992-09-04  rtf 
111.  Mexico  1992-06-13  1993-03-11  rtf 
112.  Micronesia (Federated States of)  1992-06-12  1994-06-20  rtf 
113.  Monaco  1992-06-11  1992-11-20  rtf 
114.  Mongolia  1992-06-12  1993-09-30  rtf 
115.  Montenegro    2006-06-03  scs 
116.  Morocco  1992-06-13  1995-08-21  rtf 
117.  Mozambique  1992-06-12  1995-08-25  rtf 
118.  Myanmar  1992-06-11  1994-11-25  rtf 
119.  Namibia  1992-06-12  1997-05-16  rtf 
120.  Nauru  1992-06-05  1993-11-11  rtf 
121.  Nepal  1992-06-12  1993-11-23  rtf 
122.  Netherlands  1992-06-05  1994-07-12  acp 
123.  New Zealand  1992-06-12  1993-09-16  rtf 
124.  Nicaragua  1992-06-13  1995-11-20  rtf 
125.  Niger  1992-06-11  1995-07-25  rtf 
126.  Nigeria  1992-06-13  1994-08-29  rtf 
127.  Niue    1996-02-28  acs 
128.  Norway  1992-06-09  1993-07-09  rtf 
129.  Oman  1992-06-10  1995-02-08  rtf 
130.  Pakistan  1992-06-05  1994-07-26  rtf 
131.  Palau    1999-01-06  acs 
132.  Panama  1992-06-13  1995-01-17  rtf 
133.  Papua New Guinea  1992-06-13  1993-03-16  rtf 
134.  Paraguay  1992-06-12  1994-02-24  rtf 
135.  Peru  1992-06-12  1993-06-07  rtf 
136.  Philippines  1992-06-12  1993-10-08  rtf 
137.  Poland  1992-06-05  1996-01-18  rtf 
138.  Portugal  1992-06-13  1993-12-21  rtf 
139.  Qatar  1992-06-11  1996-08-21  rtf 
140.  Republic of Korea  1992-06-13  1994-10-03  rtf 
141.  Republic of Moldova  1992-06-05  1995-10-20  rtf 
142.  Romania  1992-06-05  1994-08-17  rtf 
143.  Russian Federation  1992-06-13  1995-04-05  rtf 
144.  Rwanda  1992-06-10  1996-05-29  rtf 
145.  Saint Kitts and Nevis  1992-06-12  1993-01-07  rtf 
146.  Saint Lucia    1993-07-28  acs 
147.  Saint Vincent and the Grenadines    1996-06-03  acs 
148.  Samoa  1992-06-12  1994-02-09  rtf 
149.  San Marino  1992-06-10  1994-10-28  rtf 
150.  Sao Tome and Principe  1992-06-12  1999-09-29  rtf 
151.  Saudi Arabia    2001-10-03  acs 
152.  Senegal  1992-06-13  1994-10-17  rtf 
153.  Serbia  1992-06-08  2002-03-01  rtf 
154.  Seychelles  1992-06-10  1992-09-22  rtf 
155.  Sierra Leone    1994-12-12  acs 
156.  Singapore  1992-06-12  1995-12-21  rtf 
157.  Slovakia  1993-05-19  1994-08-25  apv 
158.  Slovenia  1992-06-13  1996-07-09  rtf 
159.  Solomon Islands  1992-06-13  1995-10-03  rtf 
160.  Somalia    2009-12-10  acs 
161.  South Africa  1993-06-04  1995-11-02  rtf 
162.  South Sudan    2014-05-18  acs 
163.  Spain  1992-06-13  1993-12-21  rtf 
164.  Sri Lanka  1992-06-10  1994-03-23  rtf 
165.  Sudan  1992-06-09  1995-10-30  rtf 
166.  Suriname  1992-06-13  1996-01-12  rtf 
167.  Swaziland  1992-06-12  1994-11-09  rtf 
168.  Sweden  1992-06-08  1993-12-16  rtf 
169.  Switzerland  1992-06-12  1994-11-21  rtf 
170.  Syrian Arab Republic  1993-05-03  1996-01-04  rtf 
171.  Tajikistan    1997-10-29  acs 
172.  Thailand  1992-06-12  2004-01-29  rtf 
173.  The former Yugoslav Republic of Macedonia    1997-12-02  acs 
174.  Timor-Leste    2007-01-08  acs 
175.  Togo  1992-06-12  1995-10-04  acp 
176.  Tonga    1998-05-19  acs 
177.  Trinidad and Tobago  1992-06-11  1996-08-01  rtf 
178.  Tunisia  1992-06-13  1993-07-15  rtf 
179.  Turkey  1992-06-11  1997-02-14  rtf 
180.  Turkmenistan    1996-09-18  acs 
181.  Tuvalu  1992-06-08  2002-12-20  rtf 
182.  Uganda  1992-06-12  1993-09-08  rtf 
183.  Ukraine  1992-06-11  1995-02-07  rtf 
184.  United Arab Emirates  1992-06-11  2000-02-10  rtf 
185.  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  1992-06-12  1994-06-03  rtf 
186.  United Republic of Tanzania  1992-06-12  1996-03-08  rtf 
187.  Uruguay  1992-06-09  1993-11-05  rtf 
188.  Uzbekistan    1995-07-19  acs 
189.  Vanuatu  1992-06-09  1993-03-25  rtf 
190.  Venezuela (Bolivarian Republic of)  1992-06-12  1994-09-13  rtf 
191.  Viet Nam  1993-05-28  1994-11-16  rtf 
192.  Yemen  1992-06-12  1996-02-21  rtf 
193.  Zambia  1992-06-11  1993-05-28  rtf 
194.  Zimbabwe  1992-06-12  1994-11-11  rtf 
  Andorra       
  Holy See       
  United States of America  1993-06-04     

For declarations and other notes, you may visit the United Nation Treaty Collection web site.

Cartagena Protocol on Biosafety :  167 Parties (103 Signatures )
Nagoya – Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress : View status here

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
No.  Country  Name Signed Party
1.  Afghanistan    2013-05-21  acs 
2.  Albania    2005-05-09  acs 
3.  Algeria  2000-05-25  2004-11-03  rtf 
4.  Angola    2009-05-28  acs 
5.  Antigua and Barbuda  2000-05-24  2003-12-09  rtf 
6.  Armenia    2004-07-29  acs 
7.  Austria  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
8.  Azerbaijan    2005-06-30  acs 
9.  Bahamas  2000-05-24  2004-04-14  rtf 
10.  Bahrain    2012-05-07  acs 
11.  Bangladesh  2000-05-24  2004-05-05  rtf 
12.  Barbados    2003-09-11  acs 
13.  Belarus    2003-09-11  acs 
14.  Belgium  2000-05-24  2004-07-14  rtf 
15.  Belize    2004-05-12  acs 
16.  Benin  2000-05-24  2005-05-31  rtf 
17.  Bhutan    2003-09-11  acs 
18.  Bolivia (Plurinational State of)  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
19.  Bosnia and Herzegovina    2009-12-30  acs 
20.  Botswana  2001-06-01  2003-09-11  rtf 
21.  Brazil    2004-02-22  acs 
22.  Bulgaria  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
23.  Burkina Faso  2000-05-24  2003-11-02  rtf 
24.  Burundi    2008-12-31  acs 
25.  Cambodia    2003-12-16  acs 
26.  Cameroon  2001-02-09  2003-09-11  rtf 
27.  Cape Verde    2006-01-30  acs 
28.  Central African Republic  2000-05-24  2009-02-16  rtf 
29.  Chad  2000-05-24  2007-01-30  rtf 
30.  China  2000-08-08  2005-09-06  apv 
31.  Colombia  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
32.  Comoros    2009-06-23  acs 
33.  Congo  2000-11-21  2006-10-11  rtf 
34.  Costa Rica  2000-05-24  2007-05-07  rtf 
35.  Croatia  2000-09-08  2003-09-11  rtf 
36.  Cuba  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
37.  Cyprus    2004-03-04  acs 
38.  Czech Republic  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
39.  Democratic People's Republic of Korea  2001-04-20  2003-10-27  rtf 
40.  Democratic Republic of the Congo    2005-06-21  acs 
41.  Denmark  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
42.  Djibouti    2003-09-11  acs 
43.  Dominica    2004-10-11  acs 
44.  Dominican Republic    2006-09-18  acs 
45.  Ecuador  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
46.  Egypt  2000-12-20  2004-03-21  rtf 
47.  El Salvador  2000-05-24  2003-12-25  rtf 
48.  Eritrea    2005-06-08  acs 
49.  Estonia  2000-09-06  2004-06-22  rtf 
50.  Ethiopia  2000-05-24  2004-01-07  rtf 
51.  European Union  2000-05-24  2003-09-11  apv 
52.  Fiji  2001-05-02  2003-09-11  rtf 
53.  Finland  2000-05-24  2004-10-07  rtf 
54.  France  2000-05-24  2003-09-11  apv 
55.  Gabon    2007-07-31  acs 
56.  Gambia  2000-05-24  2004-09-07  rtf 
57.  Georgia    2009-02-02  acs 
58.  Germany  2000-05-24  2004-02-18  rtf 
59.  Ghana    2003-09-11  acs 
60.  Greece  2000-05-24  2004-08-19  rtf 
61.  Grenada  2000-05-24  2004-05-05  rtf 
62.  Guatemala    2005-01-26  acs 
63.  Guinea  2000-05-24  2008-03-10  rtf 
64.  Guinea-Bissau    2010-08-17  acs 
65.  Guyana    2008-06-16  acs 
66.  Honduras  2000-05-24  2009-02-16  rtf 
67.  Hungary  2000-05-24  2004-04-12  rtf 
68.  India  2001-01-23  2003-09-11  rtf 
69.  Indonesia  2000-05-24  2005-03-03  rtf 
70.  Iran (Islamic Republic of)  2001-04-23  2004-02-18  rtf 
71.  Iraq    2014-06-01  acs 
72.  Ireland  2000-05-24  2004-02-12  rtf 
73.  Italy  2000-05-24  2004-06-22  rtf 
74.  Jamaica  2001-06-04  2012-12-24  rtf 
75.  Japan    2004-02-19  acs 
76.  Jordan  2000-10-11  2004-02-09  rtf 
77.  Kazakhstan    2008-12-07  acs 
78.  Kenya  2000-05-15  2003-09-11  rtf 
79.  Kiribati  2000-09-07  2004-07-19  rtf 
80.  Kyrgyzstan    2006-01-03  acs 
81.  Lao People's Democratic Republic    2004-11-01  acs 
82.  Latvia    2004-05-13  acs 
83.  Lebanon    2013-05-07  acs 
84.  Lesotho    2003-09-11  acs 
85.  Liberia    2003-09-11  acs 
86.  Libya    2005-09-12  acs 
87.  Lithuania  2000-05-24  2004-02-05  rtf 
88.  Luxembourg  2000-07-11  2003-09-11  rtf 
89.  Madagascar  2000-09-14  2004-02-22  rtf 
90.  Malawi  2000-05-24  2009-05-28  rtf 
91.  Malaysia  2000-05-24  2003-12-02  rtf 
92.  Maldives    2003-09-11  acs 
93.  Mali  2001-04-04  2003-09-11  rtf 
94.  Malta    2007-04-05  acs 
95.  Marshall Islands    2003-09-11  acs 
96.  Mauritania    2005-10-20  acs 
97.  Mauritius    2003-09-11  acs 
98.  Mexico  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
99.  Mongolia    2003-10-20  acs 
100.  Montenegro    2006-06-03  scs 
101.  Morocco  2000-05-25  2011-07-24  rtf 
102.  Mozambique  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
103.  Myanmar  2001-05-11  2008-05-13  rtf 
104.  Namibia  2000-05-24  2005-05-11  rtf 
105.  Nauru    2003-09-11  acs 
106.  Netherlands  2000-05-24  2003-09-11  acp 
107.  New Zealand  2000-05-24  2005-05-25  rtf 
108.  Nicaragua  2000-05-26  2003-09-11  rtf 
109.  Niger  2000-05-24  2004-12-29  rtf 
110.  Nigeria  2000-05-24  2003-10-13  rtf 
111.  Niue    2003-09-11  acs 
112.  Norway  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
113.  Oman    2003-09-11  acs 
114.  Pakistan  2001-06-04  2009-05-31  rtf 
115.  Palau  2001-05-29  2003-09-11  rtf 
116.  Panama  2001-05-11  2003-09-11  rtf 
117.  Papua New Guinea    2006-01-12  acs 
118.  Paraguay  2001-05-03  2004-06-08  rtf 
119.  Peru  2000-05-24  2004-07-13  rtf 
120.  Philippines  2000-05-24  2007-01-03  rtf 
121.  Poland  2000-05-24  2004-03-09  rtf 
122.  Portugal  2000-05-24  2004-12-29  acp 
123.  Qatar    2007-06-12  acs 
124.  Republic of Korea  2000-09-06  2008-01-01  rtf 
125.  Republic of Moldova  2001-02-14  2003-09-11  rtf 
126.  Romania  2000-10-11  2003-09-28  rtf 
127.  Rwanda  2000-05-24  2004-10-20  rtf 
128.  Saint Kitts and Nevis    2003-09-11  acs 
129.  Saint Lucia    2005-09-14  acs 
130.  Saint Vincent and the Grenadines    2003-11-25  acs 
131.  Samoa  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
132.  Saudi Arabia    2007-11-07  acs 
133.  Senegal  2000-10-31  2004-01-06  rtf 
134.  Serbia    2006-05-09  acs 
135.  Seychelles  2001-01-23  2004-08-11  rtf 
136.  Slovakia  2000-05-24  2004-02-22  rtf 
137.  Slovenia  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
138.  Solomon Islands    2004-10-26  acs 
139.  Somalia    2010-10-24  acs 
140.  South Africa    2003-11-12  acs 
141.  Spain  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
142.  Sri Lanka  2000-05-24  2004-07-26  rtf 
143.  Sudan    2005-09-11  acs 
144.  Suriname    2008-06-25  acs 
145.  Swaziland    2006-04-13  acs 
146.  Sweden  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
147.  Switzerland  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
148.  Syrian Arab Republic    2004-06-30  acs 
149.  Tajikistan    2004-05-12  acs 
150.  Thailand    2006-02-08  acs 
151.  The former Yugoslav Republic of Macedonia  2000-07-26  2005-09-12  rtf 
152.  Togo  2000-05-24  2004-09-30  rtf 
153.  Tonga    2003-12-17  acs 
154.  Trinidad and Tobago    2003-09-11  acs 
155.  Tunisia  2001-04-19  2003-09-11  rtf 
156.  Turkey  2000-05-24  2004-01-24  rtf 
157.  Turkmenistan    2008-11-19  acs 
158.  Uganda  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
159.  Ukraine    2003-09-11  acs 
160.  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  2000-05-24  2004-02-17  rtf 
161.  United Republic of Tanzania    2003-09-11  acs 
162.  Uruguay  2001-06-01  2012-01-31  rtf 
163.  Venezuela (Bolivarian Republic of)  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
164.  Viet Nam    2004-04-20  acs 
165.  Yemen    2006-03-01  acs 
166.  Zambia    2004-07-25  acs 
167.  Zimbabwe  2001-06-04  2005-05-26  rtf 
  Andorra       
  Argentina  2000-05-24     
  Australia       
  Brunei Darussalam       
  Canada  2001-04-19     
  Chile  2000-05-24     
  Cook Islands  2001-05-21     
  Côte d'Ivoire       
  Equatorial Guinea       
  Haiti  2000-05-24     
  Holy See       
  Iceland  2001-06-01     
  Israel       
  Kuwait       
  Liechtenstein       
  Micronesia (Federated States of)       
  Monaco  2000-05-24     
  Nepal  2001-03-02     
  Russian Federation       
  San Marino       
  Sao Tome and Principe       
  Sierra Leone       
  Singapore       
  South Sudan       
  Timor-Leste       
  Tuvalu       
  United Arab Emirates       
  United States of America       
  Uzbekistan       
  Vanuatu       

For declarations and other notes, you may visit the United Nation Treaty Collection web site.

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing :  0 Parties  | 51 Ratifications  | 92 Signatures

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
Country  Name Signed Date of Approval, Acceptance, Accession, Ratification
Afghanistan       
Albania    2013-01-29  acs 
Algeria  2011-02-02     
Andorra       
Angola       
Antigua and Barbuda  2011-07-28     
Argentina  2011-11-15     
Armenia       
Australia  2012-01-20     
Austria  2011-06-23     
Azerbaijan       
Bahamas       
Bahrain       
Bangladesh  2011-09-06     
Barbados       
Belarus    2014-06-26  acs 
Belgium  2011-09-20     
Belize       
Benin  2011-10-28  2014-01-22  rtf 
Bhutan  2011-09-20  2013-09-30  rtf 
Bolivia (Plurinational State of)       
Bosnia and Herzegovina       
Botswana    2013-02-21  acs 
Brazil  2011-02-02     
Brunei Darussalam       
Bulgaria  2011-06-23     
Burkina Faso  2011-09-20  2014-01-10  rtf 
Burundi    2014-07-03  acs 
Cambodia  2012-02-01     
Cameroon       
Canada       
Cape Verde  2011-09-26     
Central African Republic  2011-04-06     
Chad  2012-01-31     
Chile       
China       
Colombia  2011-02-02     
Comoros    2013-05-28  acs 
Congo  2011-09-23     
Cook Islands       
Costa Rica  2011-07-06     
Côte d'Ivoire  2012-01-25  2013-09-24  rtf 
Croatia       
Cuba       
Cyprus  2011-12-29     
Czech Republic  2011-06-23     
Democratic People's Republic of Korea       
Democratic Republic of the Congo  2011-09-21     
Denmark  2011-06-23  2014-05-01  apv 
Djibouti  2011-10-19     
Dominica       
Dominican Republic  2011-09-20     
Ecuador  2011-04-01     
Egypt  2012-01-25  2013-10-28  rtf 
El Salvador  2012-02-01     
Equatorial Guinea       
Eritrea       
Estonia       
Ethiopia    2012-11-16  acs 
European Union  2011-06-23  2014-05-16  apv 
Fiji    2012-10-24  acs 
Finland  2011-06-23     
France  2011-09-20     
Gabon  2011-05-13  2011-11-11  acp 
Gambia    2014-07-03  acs 
Georgia       
Germany  2011-06-23     
Ghana  2011-05-20     
Greece  2011-09-20     
Grenada  2011-09-22     
Guatemala  2011-05-11  2014-06-18  rtf 
Guinea  2011-12-09     
Guinea-Bissau  2012-02-01  2013-09-24  acp 
Guyana    2014-04-22  acs 
Haiti       
Holy See       
Honduras  2012-02-01  2013-08-12  rtf 
Hungary  2011-06-23  2014-04-29  rtf 
Iceland       
India  2011-05-11  2012-10-09  rtf 
Indonesia  2011-05-11  2013-09-24  rtf 
Iran (Islamic Republic of)       
Iraq       
Ireland  2012-02-01     
Israel       
Italy  2011-06-23     
Jamaica       
Japan  2011-05-11     
Jordan  2012-01-10  2012-01-10  rtf 
Kazakhstan       
Kenya  2012-02-01  2014-04-07  rtf 
Kiribati       
Kuwait       
Kyrgyzstan       
Lao People's Democratic Republic    2012-09-26  acs 
Latvia       
Lebanon  2012-02-01     
Lesotho       
Liberia       
Libya       
Liechtenstein       
Lithuania  2011-12-29     
Luxembourg  2011-06-23     
Madagascar  2011-09-22  2014-07-03  rtf 
Malawi       
Malaysia       
Maldives       
Mali  2011-04-19     
Malta       
Marshall Islands       
Mauritania  2011-05-18     
Mauritius    2012-12-17  acs 
Mexico  2011-02-24  2012-05-16  rtf 
Micronesia (Federated States of)  2012-01-11  2013-01-30  rtf 
Monaco       
Mongolia  2012-01-26  2013-05-21  rtf 
Montenegro       
Morocco  2011-12-09     
Mozambique  2011-09-26  2014-07-07  rtf 
Myanmar    2014-01-08  acs 
Namibia    2014-05-15  acs 
Nauru       
Nepal       
Netherlands  2011-06-23     
New Zealand       
Nicaragua       
Niger  2011-09-26  2014-07-02  rtf 
Nigeria  2012-02-01     
Niue       
Norway  2011-05-11  2013-10-01  rtf 
Oman       
Pakistan       
Palau  2011-09-20     
Panama  2011-05-03  2012-12-12  rtf 
Papua New Guinea       
Paraguay       
Peru  2011-05-04  2014-07-08  rtf 
Philippines       
Poland  2011-09-20     
Portugal  2011-09-20     
Qatar       
Republic of Korea  2011-09-20     
Republic of Moldova  2012-01-25     
Romania  2011-09-20     
Russian Federation       
Rwanda  2011-02-28  2012-03-20  rtf 
Saint Kitts and Nevis       
Saint Lucia       
Saint Vincent and the Grenadines       
Samoa    2014-05-20  acs 
San Marino       
Sao Tome and Principe       
Saudi Arabia       
Senegal  2012-01-26     
Serbia  2011-09-20     
Seychelles  2011-04-15  2012-04-20  rtf 
Sierra Leone       
Singapore       
Slovakia       
Slovenia  2011-09-27     
Solomon Islands       
Somalia  2012-01-09     
South Africa  2011-05-11  2013-01-10  rtf 
South Sudan       
Spain  2011-07-21  2014-06-03  rtf 
Sri Lanka       
Sudan  2011-04-21  2014-07-07  rtf 
Suriname       
Swaziland       
Sweden  2011-06-23     
Switzerland  2011-05-11  2014-07-11  rtf 
Syrian Arab Republic    2013-04-05  acs 
Tajikistan  2011-09-20  2013-09-04  acs 
Thailand  2012-01-31     
The former Yugoslav Republic of Macedonia       
Timor-Leste       
Togo  2011-09-27     
Tonga       
Trinidad and Tobago       
Tunisia  2011-05-11     
Turkey       
Turkmenistan       
Tuvalu       
Uganda    2014-06-25  acs 
Ukraine  2012-01-30     
United Arab Emirates       
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  2011-06-23     
United Republic of Tanzania       
United States of America       
Uruguay  2011-07-19  2014-07-14  rtf 
Uzbekistan       
Vanuatu  2011-11-18  2014-07-01  rtf 
Venezuela (Bolivarian Republic of)       
Viet Nam    2014-04-23  acs 
Yemen  2011-02-02     
Zambia       
Zimbabwe       

For declarations and other notes, you may visit the United Nation Treaty Collection web site.

Rate this page - 3 people have rated this page 
  • United Nations
  • United Nations Environment Programme