العربية  |  English  |  Español  |  Français  |  Русский

List of Parties

  • CBD
  • Cartagena Protocol
  • Nagoya Protocol
Convention on Biological Diversity :  194 Parties (168 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
No.  Country  Name Signed Party
1.  Afghanistan  1992-06-12  2002-09-19  rtf 
2.  Albania    1994-01-05  acs 
3.  Algeria  1992-06-13  1995-08-14  rtf 
4.  Angola  1992-06-12  1998-04-01  rtf 
5.  Antigua and Barbuda  1992-06-05  1993-03-09  rtf 
6.  Argentina  1992-06-12  1994-11-22  rtf 
7.  Armenia  1992-06-13  1993-05-14  acp 
8.  Australia  1992-06-05  1993-06-18  rtf 
9.  Austria  1992-06-13  1994-08-18  rtf 
10.  Azerbaijan  1992-06-12  2000-08-03  apv 
11.  Bahamas  1992-06-12  1993-09-02  rtf 
12.  Bahrain  1992-06-09  1996-08-30  rtf 
13.  Bangladesh  1992-06-05  1994-05-03  rtf 
14.  Barbados  1992-06-12  1993-12-10  rtf 
15.  Belarus  1992-06-11  1993-09-08  rtf 
16.  Belgium  1992-06-05  1996-11-22  rtf 
17.  Belize  1992-06-13  1993-12-30  rtf 
18.  Benin  1992-06-13  1994-06-30  rtf 
19.  Bhutan  1992-06-11  1995-08-25  rtf 
20.  Bolivia (Plurinational State of)  1992-06-13  1994-10-03  rtf 
21.  Bosnia and Herzegovina    2002-08-26  acs 
22.  Botswana  1992-06-08  1995-10-12  rtf 
23.  Brazil  1992-06-05  1994-02-28  rtf 
24.  Brunei Darussalam    2008-07-27  acs 
25.  Bulgaria  1992-06-12  1996-04-17  rtf 
26.  Burkina Faso  1992-06-12  1993-09-02  rtf 
27.  Burundi  1992-06-11  1997-04-15  rtf 
28.  Cambodia    1995-02-09  acs 
29.  Cameroon  1992-06-14  1994-10-19  rtf 
30.  Canada  1992-06-11  1992-12-04  rtf 
31.  Cape Verde  1992-06-12  1995-03-29  rtf 
32.  Central African Republic  1992-06-13  1995-03-15  rtf 
33.  Chad  1992-06-12  1994-06-07  rtf 
34.  Chile  1992-06-13  1994-09-09  rtf 
35.  China  1992-06-11  1993-01-05  rtf 
36.  Colombia  1992-06-12  1994-11-28  rtf 
37.  Comoros  1992-06-11  1994-09-29  rtf 
38.  Congo  1992-06-11  1996-08-01  rtf 
39.  Cook Islands  1992-06-12  1993-04-20  rtf 
40.  Costa Rica  1992-06-13  1994-08-26  rtf 
41.  Côte d'Ivoire  1992-06-10  1994-11-29  rtf 
42.  Croatia  1992-06-11  1996-10-07  rtf 
43.  Cuba  1992-06-12  1994-03-08  rtf 
44.  Cyprus  1992-06-12  1996-07-10  rtf 
45.  Czech Republic  1993-06-04  1993-12-03  apv 
46.  Democratic People's Republic of Korea  1992-06-11  1994-10-26  apv 
47.  Democratic Republic of the Congo  1992-06-11  1994-12-03  rtf 
48.  Denmark  1992-06-12  1993-12-21  rtf 
49.  Djibouti  1992-06-13  1994-09-01  rtf 
50.  Dominica    1994-04-06  acs 
51.  Dominican Republic  1992-06-13  1996-11-25  rtf 
52.  Ecuador  1992-06-09  1993-02-23  rtf 
53.  Egypt  1992-06-09  1994-06-02  rtf 
54.  El Salvador  1992-06-13  1994-09-08  rtf 
55.  Equatorial Guinea    1994-12-06  acs 
56.  Eritrea    1996-03-21  acs 
57.  Estonia  1992-06-12  1994-07-27  rtf 
58.  Ethiopia  1992-06-10  1994-04-05  rtf 
59.  European Union  1992-06-13  1993-12-21  apv 
60.  Fiji  1992-10-09  1993-02-25  rtf 
61.  Finland  1992-06-05  1994-07-27  acp 
62.  France  1992-06-13  1994-07-01  rtf 
63.  Gabon  1992-06-12  1997-03-14  rtf 
64.  Gambia  1992-06-12  1994-06-10  rtf 
65.  Georgia    1994-06-02  acs 
66.  Germany  1992-06-12  1993-12-21  rtf 
67.  Ghana  1992-06-12  1994-08-29  rtf 
68.  Greece  1992-06-12  1994-08-04  rtf 
69.  Grenada  1992-12-03  1994-08-11  rtf 
70.  Guatemala  1992-06-13  1995-07-10  rtf 
71.  Guinea  1992-06-12  1993-05-07  rtf 
72.  Guinea-Bissau  1992-06-12  1995-10-27  rtf 
73.  Guyana  1992-06-13  1994-08-29  rtf 
74.  Haiti  1992-06-13  1996-09-25  rtf 
75.  Honduras  1992-06-13  1995-07-31  rtf 
76.  Hungary  1992-06-13  1994-02-24  rtf 
77.  Iceland  1992-06-10  1994-09-12  rtf 
78.  India  1992-06-05  1994-02-18  rtf 
79.  Indonesia  1992-06-05  1994-08-23  rtf 
80.  Iran (Islamic Republic of)  1992-06-14  1996-08-06  rtf 
81.  Iraq    2009-10-26  acs 
82.  Ireland  1992-06-13  1996-03-22  rtf 
83.  Israel  1992-06-11  1995-08-07  rtf 
84.  Italy  1992-06-05  1994-04-15  rtf 
85.  Jamaica  1992-06-11  1995-01-06  rtf 
86.  Japan  1992-06-13  1993-05-28  acp 
87.  Jordan  1992-06-11  1993-11-12  rtf 
88.  Kazakhstan  1992-06-09  1994-09-06  rtf 
89.  Kenya  1992-06-11  1994-07-26  rtf 
90.  Kiribati    1994-08-16  acs 
91.  Kuwait  1992-06-09  2002-08-02  rtf 
92.  Kyrgyzstan    1996-08-06  acs 
93.  Lao People's Democratic Republic    1996-09-20  acs 
94.  Latvia  1992-06-11  1995-12-14  rtf 
95.  Lebanon  1992-06-12  1994-12-15  rtf 
96.  Lesotho  1992-06-11  1995-01-10  rtf 
97.  Liberia  1992-06-12  2000-11-08  rtf 
98.  Libya  1992-06-29  2001-07-12  rtf 
99.  Liechtenstein  1992-06-05  1997-11-19  rtf 
100.  Lithuania  1992-06-11  1996-02-01  rtf 
101.  Luxembourg  1992-06-09  1994-05-09  rtf 
102.  Madagascar  1992-06-08  1996-03-04  rtf 
103.  Malawi  1992-06-10  1994-02-02  rtf 
104.  Malaysia  1992-06-12  1994-06-24  rtf 
105.  Maldives  1992-06-12  1992-11-09  rtf 
106.  Mali  1992-09-30  1995-03-29  rtf 
107.  Malta  1992-06-12  2000-12-29  rtf 
108.  Marshall Islands  1992-06-12  1992-10-08  rtf 
109.  Mauritania  1992-06-12  1996-08-16  rtf 
110.  Mauritius  1992-06-10  1992-09-04  rtf 
111.  Mexico  1992-06-13  1993-03-11  rtf 
112.  Micronesia (Federated States of)  1992-06-12  1994-06-20  rtf 
113.  Monaco  1992-06-11  1992-11-20  rtf 
114.  Mongolia  1992-06-12  1993-09-30  rtf 
115.  Montenegro    2006-06-03  scs 
116.  Morocco  1992-06-13  1995-08-21  rtf 
117.  Mozambique  1992-06-12  1995-08-25  rtf 
118.  Myanmar  1992-06-11  1994-11-25  rtf 
119.  Namibia  1992-06-12  1997-05-16  rtf 
120.  Nauru  1992-06-05  1993-11-11  rtf 
121.  Nepal  1992-06-12  1993-11-23  rtf 
122.  Netherlands  1992-06-05  1994-07-12  acp 
123.  New Zealand  1992-06-12  1993-09-16  rtf 
124.  Nicaragua  1992-06-13  1995-11-20  rtf 
125.  Niger  1992-06-11  1995-07-25  rtf 
126.  Nigeria  1992-06-13  1994-08-29  rtf 
127.  Niue    1996-02-28  acs 
128.  Norway  1992-06-09  1993-07-09  rtf 
129.  Oman  1992-06-10  1995-02-08  rtf 
130.  Pakistan  1992-06-05  1994-07-26  rtf 
131.  Palau    1999-01-06  acs 
132.  Panama  1992-06-13  1995-01-17  rtf 
133.  Papua New Guinea  1992-06-13  1993-03-16  rtf 
134.  Paraguay  1992-06-12  1994-02-24  rtf 
135.  Peru  1992-06-12  1993-06-07  rtf 
136.  Philippines  1992-06-12  1993-10-08  rtf 
137.  Poland  1992-06-05  1996-01-18  rtf 
138.  Portugal  1992-06-13  1993-12-21  rtf 
139.  Qatar  1992-06-11  1996-08-21  rtf 
140.  Republic of Korea  1992-06-13  1994-10-03  rtf 
141.  Republic of Moldova  1992-06-05  1995-10-20  rtf 
142.  Romania  1992-06-05  1994-08-17  rtf 
143.  Russian Federation  1992-06-13  1995-04-05  rtf 
144.  Rwanda  1992-06-10  1996-05-29  rtf 
145.  Saint Kitts and Nevis  1992-06-12  1993-01-07  rtf 
146.  Saint Lucia    1993-07-28  acs 
147.  Saint Vincent and the Grenadines    1996-06-03  acs 
148.  Samoa  1992-06-12  1994-02-09  rtf 
149.  San Marino  1992-06-10  1994-10-28  rtf 
150.  Sao Tome and Principe  1992-06-12  1999-09-29  rtf 
151.  Saudi Arabia    2001-10-03  acs 
152.  Senegal  1992-06-13  1994-10-17  rtf 
153.  Serbia  1992-06-08  2002-03-01  rtf 
154.  Seychelles  1992-06-10  1992-09-22  rtf 
155.  Sierra Leone    1994-12-12  acs 
156.  Singapore  1992-06-12  1995-12-21  rtf 
157.  Slovakia  1993-05-19  1994-08-25  apv 
158.  Slovenia  1992-06-13  1996-07-09  rtf 
159.  Solomon Islands  1992-06-13  1995-10-03  rtf 
160.  Somalia    2009-12-10  acs 
161.  South Africa  1993-06-04  1995-11-02  rtf 
162.  South Sudan    2014-05-18  acs 
163.  Spain  1992-06-13  1993-12-21  rtf 
164.  Sri Lanka  1992-06-10  1994-03-23  rtf 
  State of Palestine    2015-04-02  acs 
165.  Sudan  1992-06-09  1995-10-30  rtf 
166.  Suriname  1992-06-13  1996-01-12  rtf 
167.  Swaziland  1992-06-12  1994-11-09  rtf 
168.  Sweden  1992-06-08  1993-12-16  rtf 
169.  Switzerland  1992-06-12  1994-11-21  rtf 
170.  Syrian Arab Republic  1993-05-03  1996-01-04  rtf 
171.  Tajikistan    1997-10-29  acs 
172.  Thailand  1992-06-12  2004-01-29  rtf 
173.  The former Yugoslav Republic of Macedonia    1997-12-02  acs 
174.  Timor-Leste    2007-01-08  acs 
175.  Togo  1992-06-12  1995-10-04  acp 
176.  Tonga    1998-05-19  acs 
177.  Trinidad and Tobago  1992-06-11  1996-08-01  rtf 
178.  Tunisia  1992-06-13  1993-07-15  rtf 
179.  Turkey  1992-06-11  1997-02-14  rtf 
180.  Turkmenistan    1996-09-18  acs 
181.  Tuvalu  1992-06-08  2002-12-20  rtf 
182.  Uganda  1992-06-12  1993-09-08  rtf 
183.  Ukraine  1992-06-11  1995-02-07  rtf 
184.  United Arab Emirates  1992-06-11  2000-02-10  rtf 
185.  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  1992-06-12  1994-06-03  rtf 
186.  United Republic of Tanzania  1992-06-12  1996-03-08  rtf 
187.  Uruguay  1992-06-09  1993-11-05  rtf 
188.  Uzbekistan    1995-07-19  acs 
189.  Vanuatu  1992-06-09  1993-03-25  rtf 
190.  Venezuela (Bolivarian Republic of)  1992-06-12  1994-09-13  rtf 
191.  Viet Nam  1993-05-28  1994-11-16  rtf 
192.  Yemen  1992-06-12  1996-02-21  rtf 
193.  Zambia  1992-06-11  1993-05-28  rtf 
194.  Zimbabwe  1992-06-12  1994-11-11  rtf 
  Andorra       
  Holy See       
  United States of America  1993-06-04     

For declarations and other notes, you may visit the United Nation Treaty Collection web site.

Cartagena Protocol on Biosafety :  168 Parties (103 Signatures )
Nagoya – Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress : View status here

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
No.  Country  Name Signed Party
1.  Afghanistan    2013-05-21  acs 
2.  Albania    2005-05-09  acs 
3.  Algeria  2000-05-25  2004-11-03  rtf 
4.  Angola    2009-05-28  acs 
5.  Antigua and Barbuda  2000-05-24  2003-12-09  rtf 
6.  Armenia    2004-07-29  acs 
7.  Austria  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
8.  Azerbaijan    2005-06-30  acs 
9.  Bahamas  2000-05-24  2004-04-14  rtf 
10.  Bahrain    2012-05-07  acs 
11.  Bangladesh  2000-05-24  2004-05-05  rtf 
12.  Barbados    2003-09-11  acs 
13.  Belarus    2003-09-11  acs 
14.  Belgium  2000-05-24  2004-07-14  rtf 
15.  Belize    2004-05-12  acs 
16.  Benin  2000-05-24  2005-05-31  rtf 
17.  Bhutan    2003-09-11  acs 
18.  Bolivia (Plurinational State of)  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
19.  Bosnia and Herzegovina    2009-12-30  acs 
20.  Botswana  2001-06-01  2003-09-11  rtf 
21.  Brazil    2004-02-22  acs 
22.  Bulgaria  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
23.  Burkina Faso  2000-05-24  2003-11-02  rtf 
24.  Burundi    2008-12-31  acs 
25.  Cambodia    2003-12-16  acs 
26.  Cameroon  2001-02-09  2003-09-11  rtf 
27.  Cape Verde    2006-01-30  acs 
28.  Central African Republic  2000-05-24  2009-02-16  rtf 
29.  Chad  2000-05-24  2007-01-30  rtf 
30.  China  2000-08-08  2005-09-06  apv 
31.  Colombia  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
32.  Comoros    2009-06-23  acs 
33.  Congo  2000-11-21  2006-10-11  rtf 
34.  Costa Rica  2000-05-24  2007-05-07  rtf 
35.  Croatia  2000-09-08  2003-09-11  rtf 
36.  Cuba  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
37.  Cyprus    2004-03-04  acs 
38.  Czech Republic  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
39.  Democratic People's Republic of Korea  2001-04-20  2003-10-27  rtf 
40.  Democratic Republic of the Congo    2005-06-21  acs 
41.  Denmark  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
42.  Djibouti    2003-09-11  acs 
43.  Dominica    2004-10-11  acs 
44.  Dominican Republic    2006-09-18  acs 
45.  Ecuador  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
46.  Egypt  2000-12-20  2004-03-21  rtf 
47.  El Salvador  2000-05-24  2003-12-25  rtf 
48.  Eritrea    2005-06-08  acs 
49.  Estonia  2000-09-06  2004-06-22  rtf 
50.  Ethiopia  2000-05-24  2004-01-07  rtf 
51.  European Union  2000-05-24  2003-09-11  apv 
52.  Fiji  2001-05-02  2003-09-11  rtf 
53.  Finland  2000-05-24  2004-10-07  rtf 
54.  France  2000-05-24  2003-09-11  apv 
55.  Gabon    2007-07-31  acs 
56.  Gambia  2000-05-24  2004-09-07  rtf 
57.  Georgia    2009-02-02  acs 
58.  Germany  2000-05-24  2004-02-18  rtf 
59.  Ghana    2003-09-11  acs 
60.  Greece  2000-05-24  2004-08-19  rtf 
61.  Grenada  2000-05-24  2004-05-05  rtf 
62.  Guatemala    2005-01-26  acs 
63.  Guinea  2000-05-24  2008-03-10  rtf 
64.  Guinea-Bissau    2010-08-17  acs 
65.  Guyana    2008-06-16  acs 
66.  Honduras  2000-05-24  2009-02-16  rtf 
67.  Hungary  2000-05-24  2004-04-12  rtf 
68.  India  2001-01-23  2003-09-11  rtf 
69.  Indonesia  2000-05-24  2005-03-03  rtf 
70.  Iran (Islamic Republic of)  2001-04-23  2004-02-18  rtf 
71.  Iraq    2014-06-01  acs 
72.  Ireland  2000-05-24  2004-02-12  rtf 
73.  Italy  2000-05-24  2004-06-22  rtf 
74.  Jamaica  2001-06-04  2012-12-24  rtf 
75.  Japan    2004-02-19  acs 
76.  Jordan  2000-10-11  2004-02-09  rtf 
77.  Kazakhstan    2008-12-07  acs 
78.  Kenya  2000-05-15  2003-09-11  rtf 
79.  Kiribati  2000-09-07  2004-07-19  rtf 
80.  Kyrgyzstan    2006-01-03  acs 
81.  Lao People's Democratic Republic    2004-11-01  acs 
82.  Latvia    2004-05-13  acs 
83.  Lebanon    2013-05-07  acs 
84.  Lesotho    2003-09-11  acs 
85.  Liberia    2003-09-11  acs 
86.  Libya    2005-09-12  acs 
87.  Lithuania  2000-05-24  2004-02-05  rtf 
88.  Luxembourg  2000-07-11  2003-09-11  rtf 
89.  Madagascar  2000-09-14  2004-02-22  rtf 
90.  Malawi  2000-05-24  2009-05-28  rtf 
91.  Malaysia  2000-05-24  2003-12-02  rtf 
92.  Maldives    2003-09-11  acs 
93.  Mali  2001-04-04  2003-09-11  rtf 
94.  Malta    2007-04-05  acs 
95.  Marshall Islands    2003-09-11  acs 
96.  Mauritania    2005-10-20  acs 
97.  Mauritius    2003-09-11  acs 
98.  Mexico  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
99.  Mongolia    2003-10-20  acs 
100.  Montenegro    2006-06-03  scs 
101.  Morocco  2000-05-25  2011-07-24  rtf 
102.  Mozambique  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
103.  Myanmar  2001-05-11  2008-05-13  rtf 
104.  Namibia  2000-05-24  2005-05-11  rtf 
105.  Nauru    2003-09-11  acs 
106.  Netherlands  2000-05-24  2003-09-11  acp 
107.  New Zealand  2000-05-24  2005-05-25  rtf 
108.  Nicaragua  2000-05-26  2003-09-11  rtf 
109.  Niger  2000-05-24  2004-12-29  rtf 
110.  Nigeria  2000-05-24  2003-10-13  rtf 
111.  Niue    2003-09-11  acs 
112.  Norway  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
113.  Oman    2003-09-11  acs 
114.  Pakistan  2001-06-04  2009-05-31  rtf 
115.  Palau  2001-05-29  2003-09-11  rtf 
116.  Panama  2001-05-11  2003-09-11  rtf 
117.  Papua New Guinea    2006-01-12  acs 
118.  Paraguay  2001-05-03  2004-06-08  rtf 
119.  Peru  2000-05-24  2004-07-13  rtf 
120.  Philippines  2000-05-24  2007-01-03  rtf 
121.  Poland  2000-05-24  2004-03-09  rtf 
122.  Portugal  2000-05-24  2004-12-29  acp 
123.  Qatar    2007-06-12  acs 
124.  Republic of Korea  2000-09-06  2008-01-01  rtf 
125.  Republic of Moldova  2001-02-14  2003-09-11  rtf 
126.  Romania  2000-10-11  2003-09-28  rtf 
127.  Rwanda  2000-05-24  2004-10-20  rtf 
128.  Saint Kitts and Nevis    2003-09-11  acs 
129.  Saint Lucia    2005-09-14  acs 
130.  Saint Vincent and the Grenadines    2003-11-25  acs 
131.  Samoa  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
132.  Saudi Arabia    2007-11-07  acs 
133.  Senegal  2000-10-31  2004-01-06  rtf 
134.  Serbia    2006-05-09  acs 
135.  Seychelles  2001-01-23  2004-08-11  rtf 
136.  Slovakia  2000-05-24  2004-02-22  rtf 
137.  Slovenia  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
138.  Solomon Islands    2004-10-26  acs 
139.  Somalia    2010-10-24  acs 
140.  South Africa    2003-11-12  acs 
141.  Spain  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
142.  Sri Lanka  2000-05-24  2004-07-26  rtf 
  State of Palestine    2015-04-02  acs 
143.  Sudan    2005-09-11  acs 
144.  Suriname    2008-06-25  acs 
145.  Swaziland    2006-04-13  acs 
146.  Sweden  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
147.  Switzerland  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
148.  Syrian Arab Republic    2004-06-30  acs 
149.  Tajikistan    2004-05-12  acs 
150.  Thailand    2006-02-08  acs 
151.  The former Yugoslav Republic of Macedonia  2000-07-26  2005-09-12  rtf 
152.  Togo  2000-05-24  2004-09-30  rtf 
153.  Tonga    2003-12-17  acs 
154.  Trinidad and Tobago    2003-09-11  acs 
155.  Tunisia  2001-04-19  2003-09-11  rtf 
156.  Turkey  2000-05-24  2004-01-24  rtf 
157.  Turkmenistan    2008-11-19  acs 
158.  Uganda  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
159.  Ukraine    2003-09-11  acs 
160.  United Arab Emirates    2014-12-11  acs 
161.  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  2000-05-24  2004-02-17  rtf 
162.  United Republic of Tanzania    2003-09-11  acs 
163.  Uruguay  2001-06-01  2012-01-31  rtf 
164.  Venezuela (Bolivarian Republic of)  2000-05-24  2003-09-11  rtf 
165.  Viet Nam    2004-04-20  acs 
166.  Yemen    2006-03-01  acs 
167.  Zambia    2004-07-25  acs 
168.  Zimbabwe  2001-06-04  2005-05-26  rtf 
  Andorra       
  Argentina  2000-05-24     
  Australia       
  Brunei Darussalam       
  Canada  2001-04-19     
  Chile  2000-05-24     
  Cook Islands  2001-05-21     
  Côte d'Ivoire       
  Equatorial Guinea       
  Haiti  2000-05-24     
  Holy See       
  Iceland  2001-06-01     
  Israel       
  Kuwait       
  Liechtenstein       
  Micronesia (Federated States of)       
  Monaco  2000-05-24     
  Nepal  2001-03-02     
  Russian Federation       
  San Marino       
  Sao Tome and Principe       
  Sierra Leone       
  Singapore       
  South Sudan       
  Timor-Leste       
  Tuvalu       
  United States of America       
  Uzbekistan       
  Vanuatu       

For declarations and other notes, you may visit the United Nation Treaty Collection web site.

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing :  55 Parties (92 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
No.  Country  Name Signed Party
1.  Albania    2014-10-12  acs 
2.  Belarus    2014-10-12  acs 
3.  Benin  2011-10-28  2014-10-12  rtf 
4.  Bhutan  2011-09-20  2014-10-12  rtf 
5.  Botswana    2014-10-12  acs 
6.  Burkina Faso  2011-09-20  2014-10-12  rtf 
7.  Burundi    2014-10-12  acs 
8.  Comoros    2014-10-12  acs 
9.  Côte d'Ivoire  2012-01-25  2014-10-12  rtf 
10.  Denmark  2011-06-23  2014-10-12  apv 
  Dominican Republic  2011-09-20  2015-02-11  rtf 
11.  Egypt  2012-01-25  2014-10-12  rtf 
12.  Ethiopia    2014-10-12  acs 
13.  European Union  2011-06-23  2014-10-12  apv 
14.  Fiji    2014-10-12  acs 
15.  Gabon  2011-05-13  2014-10-12  acp 
16.  Gambia    2014-10-12  acs 
17.  Guatemala  2011-05-11  2014-10-12  rtf 
18.  Guinea  2011-12-09  2015-01-05  rtf 
19.  Guinea-Bissau  2012-02-01  2014-10-12  acp 
20.  Guyana    2014-10-12  acs 
21.  Honduras  2012-02-01  2014-10-12  rtf 
22.  Hungary  2011-06-23  2014-10-12  rtf 
23.  India  2011-05-11  2014-10-12  rtf 
24.  Indonesia  2011-05-11  2014-10-12  rtf 
25.  Jordan  2012-01-10  2014-10-12  rtf 
26.  Kenya  2012-02-01  2014-10-12  rtf 
27.  Lao People's Democratic Republic    2014-10-12  acs 
  Lesotho    2015-02-10  acs 
28.  Madagascar  2011-09-22  2014-10-12  rtf 
29.  Malawi    2014-11-24  acs 
30.  Marshall Islands    2015-01-08  acs 
31.  Mauritius    2014-10-12  acs 
32.  Mexico  2011-02-24  2014-10-12  rtf 
33.  Micronesia (Federated States of)  2012-01-11  2014-10-12  rtf 
34.  Mongolia  2012-01-26  2014-10-12  rtf 
35.  Mozambique  2011-09-26  2014-10-12  rtf 
36.  Myanmar    2014-10-12  acs 
37.  Namibia    2014-10-12  acs 
38.  Niger  2011-09-26  2014-10-12  rtf 
39.  Norway  2011-05-11  2014-10-12  rtf 
40.  Panama  2011-05-03  2014-10-12  rtf 
41.  Peru  2011-05-04  2014-10-12  rtf 
42.  Rwanda  2011-02-28  2014-10-12  rtf 
43.  Samoa    2014-10-12  acs 
44.  Seychelles  2011-04-15  2014-10-12  rtf 
45.  South Africa  2011-05-11  2014-10-12  rtf 
46.  Spain  2011-07-21  2014-10-12  rtf 
47.  Sudan  2011-04-21  2014-10-12  rtf 
48.  Switzerland  2011-05-11  2014-10-12  rtf 
49.  Syrian Arab Republic    2014-10-12  acs 
50.  Tajikistan  2011-09-20  2014-10-12  acs 
51.  Uganda    2014-10-12  acs 
52.  United Arab Emirates    2014-12-11  acs 
53.  Uruguay  2011-07-19  2014-10-12  rtf 
54.  Vanuatu  2011-11-18  2014-10-12  rtf 
55.  Viet Nam    2014-10-12  acs 
  Afghanistan       
  Algeria  2011-02-02     
  Andorra       
  Angola       
  Antigua and Barbuda  2011-07-28     
  Argentina  2011-11-15     
  Armenia       
  Australia  2012-01-20     
  Austria  2011-06-23     
  Azerbaijan       
  Bahamas       
  Bahrain       
  Bangladesh  2011-09-06     
  Barbados       
  Belgium  2011-09-20     
  Belize       
  Bolivia (Plurinational State of)       
  Bosnia and Herzegovina       
  Brazil  2011-02-02     
  Brunei Darussalam       
  Bulgaria  2011-06-23     
  Cambodia  2012-02-01     
  Cameroon       
  Canada       
  Cape Verde  2011-09-26     
  Central African Republic  2011-04-06     
  Chad  2012-01-31     
  Chile       
  China       
  Colombia  2011-02-02     
  Congo  2011-09-23     
  Cook Islands       
  Costa Rica  2011-07-06     
  Croatia       
  Cuba       
  Cyprus  2011-12-29     
  Czech Republic  2011-06-23     
  Democratic People's Republic of Korea       
  Democratic Republic of the Congo  2011-09-21     
  Djibouti  2011-10-19     
  Dominica       
  Ecuador  2011-04-01     
  El Salvador  2012-02-01     
  Equatorial Guinea       
  Eritrea       
  Estonia       
  Finland  2011-06-23     
  France  2011-09-20     
  Georgia       
  Germany  2011-06-23     
  Ghana  2011-05-20     
  Greece  2011-09-20     
  Grenada  2011-09-22     
  Haiti       
  Holy See       
  Iceland       
  Iran (Islamic Republic of)       
  Iraq       
  Ireland  2012-02-01     
  Israel       
  Italy  2011-06-23     
  Jamaica       
  Japan  2011-05-11     
  Kazakhstan       
  Kiribati       
  Kuwait       
  Kyrgyzstan       
  Latvia       
  Lebanon  2012-02-01     
  Liberia       
  Libya       
  Liechtenstein       
  Lithuania  2011-12-29     
  Luxembourg  2011-06-23     
  Malaysia       
  Maldives       
  Mali  2011-04-19     
  Malta       
  Mauritania  2011-05-18     
  Monaco       
  Montenegro       
  Morocco  2011-12-09     
  Nauru       
  Nepal       
  Netherlands  2011-06-23     
  New Zealand       
  Nicaragua       
  Nigeria  2012-02-01     
  Niue       
  Oman       
  Pakistan       
  Palau  2011-09-20     
  Papua New Guinea       
  Paraguay       
  Philippines       
  Poland  2011-09-20     
  Portugal  2011-09-20     
  Qatar       
  Republic of Korea  2011-09-20     
  Republic of Moldova  2012-01-25     
  Romania  2011-09-20     
  Russian Federation       
  Saint Kitts and Nevis       
  Saint Lucia       
  Saint Vincent and the Grenadines       
  San Marino       
  Sao Tome and Principe       
  Saudi Arabia       
  Senegal  2012-01-26     
  Serbia  2011-09-20     
  Sierra Leone       
  Singapore       
  Slovakia       
  Slovenia  2011-09-27     
  Solomon Islands       
  Somalia  2012-01-09     
  South Sudan       
  Sri Lanka       
  State of Palestine       
  Suriname       
  Swaziland       
  Sweden  2011-06-23     
  Thailand  2012-01-31     
  The former Yugoslav Republic of Macedonia       
  Timor-Leste       
  Togo  2011-09-27     
  Tonga       
  Trinidad and Tobago       
  Tunisia  2011-05-11     
  Turkey       
  Turkmenistan       
  Tuvalu       
  Ukraine  2012-01-30     
  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  2011-06-23     
  United Republic of Tanzania       
  United States of America       
  Uzbekistan       
  Venezuela (Bolivarian Republic of)       
  Yemen  2011-02-02     
  Zambia       
  Zimbabwe       

For declarations and other notes, you may visit the United Nation Treaty Collection web site.

Rate this page - 3 people have rated this page 
  • United Nations
  • United Nations Environment Programme