If you are organising an event to celebrate the International Year of Biodiversity, we encourage you to share your activities with us and everyone in your country. If you wish to see the information below in your official language, please send us a translation (.doc or .pdf) at iyb2010@cbd.int.

If you have videos and photos of your celebrations of the International Year of Biodiversity, please send them to us!

Poland

Poland: View the country profile

National Celebrations

2010 - International Year of Biodiversity in Poland (Final Report)


  Postcard commemorating the International Year of Biodiversity

Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej

Rok 2010 proklamowany został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Jego główne cele to:

  • Podniesienie świadomości znaczenia różnorodności biologicznej dla dobrostanu ludzi na Planecie
  • Powstrzymanie aktualnej tendencji zmniejszania się liczby gatunków na Ziemi
  • Propagowanie pozytywnych przykładów ratowania ginących gatunków

Koordynatorem działań w ramach Roku został sekretariat Konwencji na temat Różnorodności Biologicznej, zaś UNESCO powierzono rolę głównego międzynarodowego partnera we wdrażaniu przyjętej strategii działań. 35. Sesja Konferencji Generalnej w październiku 2009 r. jednogłośnie potwierdziła zaangażowanie UNESCO w działania związane z Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, które będą miały przede wszystkim charakter edukacyjny.

The Polish Ministry of the Environment celebrates the International Year of Biodiversity: www.mos.gov.pl/bioroznorodnosc

The Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences
The Exhibition offers an insight into the fascinating world of predators, showing the mechanisms underpinning predation, and reminding us that the earliest humans were first and foremost predators, just as we are today.

The Polish National Commission for UNESCO celebrates biodiversity.

Kalendarz obchodów Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej

Pictures of events celebrating the International Year of Biodiversity
Green Week Exhibition in Augustow Earth Day Anna Kalinowska

From left to right:
  • Polish stand during Green Week
  • Exhibition in Augustow
  • Earth Day
  • “Biodiversity in many scenes,” edited by Anna Kalinowska

Dates and VenueEvent
31 January - 2 February 2010
Warsaw
Wetlands Alive
1 May - 24 September 2010
Slaskie Voivodeship
School Competition, "Celebrate the International Year of Biodiversity" / Organized by Upper Silesian Nature Heritage Centre, Poland
17 May 2010
Warszawa
Mówić o różnorodności biologicznej nie tylko w roku 2010
starting 7 June 2010
Warszawa
foto - graficzny Zielnik według Jarosława Iwaszkiewicz
1 - 31 August 2010
Gliwice
Confirmed
Herbarium Project (Polish: Projekt Zielnik)
September 2010
Goniądz nad Biebrzą
Tentative
Polish Birds Rally weekend / Zlot Ptaków Polskich w ramach kampanii jestemnapTAK!
 
22 May 2010 - International Day for Biodiversity
„RAWAR” in Jagniątków hosted an eco-picnic in occasion of the International Day for Biodiversity 2010.


  Biodiversity Action Day
22 May 2010, Jelenia Góra – Jagniątków, Poland
Karkonosze National Park

Partners

Museum in Gliwice

www.muzeum.gliwice.pl
Museum in Gliwice was founded in 1905. Currently along with its basic day to day operations, the Museum gets involved in a variety of projects which are to enhance the understanding of multicultural, art, and nature heritage of Gliwice and Upper Silesia.
Gliwice museum has rich collections gathered in the following departments: archeological, historic, ethnographic and of artistic craftsmanship. One of the most important objectives of the review organized by the Museum in Gliwice is to create a favourable climate for artistic, historic and heritage education of children and youth.

Ptaki Polskie (Polish Birds)

www.jestemnaptak.pl
We are a Nature Conservation Charity registered in Poland. We are concerned with conservation of wild species, especially birds. We help conserve habitats including those created by man. We help to educate and raise nature conservation awareness, including school programmes. We involve children and young people and help everybody understand the beauty of wild ecosystems and species and the need to protect biodiversity. We build social platforms and integrate local communities around conservation actions. We support and promote economic development based on sustainability and the preservation of traditional cultural heritage.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, stowarzyszeniem ochrony przyrody zarejestrowanym w Polsce. Zajmujemy się ochroną dzikich gatunków, zwłaszcza ptaków. Pomagamy chronić siedliska, również te ukształtowane przez człowieka. Prowadzimy edukację i działania uświadamiające konieczność ochrony przyrody, również w ramach programów szkolnych. W nasze działania włączamy dzieci i młode osoby i staramy się pomóc zrozumieć piękno otaczającej nas przyrody i dziko żyjących gatunków, oraz potrzeba ochrony różnorodności biologicznej. Tworzymy platfromy porozumienia społecznego, a także integrujemy społeczności lokalne wokół naszych działań ochronnych. Wspieramy zrównoważony rozwój gospodarczy oraz działania zmierzające do zachowania lokalnej kultury i tradycji.

Stowarzyszenie Przyrodnicze "CIS"

www.badaniaprzyrody.pl
‘CIS’ is an independent organisation based in the region of Lower Silesia, in the South West of Poland. We bring together people for whom nature conservation is a way of life, be it through work, leisure interests or a passion for wild life. The aims of our Association are to: create social initiatives leading to sustainable development; contribute to the protection of the natural environment; raise awareness of the benefits of biodiversity; promote rural culture. We work in partnership with universities, local authorities and local government to protect natural resources and develop ecological education programmes. Our educational programmes with young people raise awareness of different aspects of ecology, sustainable development and protecting the natural environment.