العربية  |  English  |  Español  |  Français  |  Русский

List of Parties

Note: Information on the Nagoya – Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress is available under the Cartagena Protocol tab section.

  • Convention on Biological Diversity
  • Cartagena Protocol
  • Nagoya Protocol
Convention on Biological Diversity :  193 Parties (168 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
No.  Country  Name Signed Party  
1.  Afghanistan  1992-06-12  2002-09-19  rtf   
2.  Albania    1994-01-05  acs   
3.  Algeria  1992-06-13  1995-08-14  rtf   
4.  Angola  1992-06-12  1998-04-01  rtf   
5.  Antigua and Barbuda  1992-06-05  1993-03-09  rtf   
6.  Argentina  1992-06-12  1994-11-22  rtf   
7.  Armenia  1992-06-13  1993-05-14  acp   
8.  Australia  1992-06-05  1993-06-18  rtf   
9.  Austria  1992-06-13  1994-08-18  rtf   
10.  Azerbaijan  1992-06-12  2000-08-03  apv   
11.  Bahamas  1992-06-12  1993-09-02  rtf   
12.  Bahrain  1992-06-09  1996-08-30  rtf   
13.  Bangladesh  1992-06-05  1994-05-03  rtf   
14.  Barbados  1992-06-12  1993-12-10  rtf   
15.  Belarus  1992-06-11  1993-09-08  rtf   
16.  Belgium  1992-06-05  1996-11-22  rtf   
17.  Belize  1992-06-13  1993-12-30  rtf   
18.  Benin  1992-06-13  1994-06-30  rtf   
19.  Bhutan  1992-06-11  1995-08-25  rtf   
20.  Bolivia (Plurinational State of)  1992-06-13  1994-10-03  rtf   
21.  Bosnia and Herzegovina    2002-08-26  acs   
22.  Botswana  1992-06-08  1995-10-12  rtf   
23.  Brazil  1992-06-05  1994-02-28  rtf   
24.  Brunei Darussalam    2008-07-27  acs   
25.  Bulgaria  1992-06-12  1996-04-17  rtf   
26.  Burkina Faso  1992-06-12  1993-09-02  rtf   
27.  Burundi  1992-06-11  1997-04-15  rtf   
28.  Cambodia    1995-02-09  acs   
29.  Cameroon  1992-06-14  1994-10-19  rtf   
30.  Canada  1992-06-11  1992-12-04  rtf   
31.  Cape Verde  1992-06-12  1995-03-29  rtf   
32.  Central African Republic  1992-06-13  1995-03-15  rtf   
33.  Chad  1992-06-12  1994-06-07  rtf   
34.  Chile  1992-06-13  1994-09-09  rtf   
35.  China  1992-06-11  1993-01-05  rtf   
36.  Colombia  1992-06-12  1994-11-28  rtf   
37.  Comoros  1992-06-11  1994-09-29  rtf   
38.  Congo  1992-06-11  1996-08-01  rtf   
39.  Cook Islands  1992-06-12  1993-04-20  rtf   
40.  Costa Rica  1992-06-13  1994-08-26  rtf   
41.  Côte d'Ivoire  1992-06-10  1994-11-29  rtf   
42.  Croatia  1992-06-11  1996-10-07  rtf   
43.  Cuba  1992-06-12  1994-03-08  rtf   
44.  Cyprus  1992-06-12  1996-07-10  rtf   
45.  Czech Republic  1993-06-04  1993-12-03  apv   
46.  Democratic People's Republic of Korea  1992-06-11  1994-10-26  apv   
47.  Democratic Republic of the Congo  1992-06-11  1994-12-03  rtf   
48.  Denmark  1992-06-12  1993-12-21  rtf   
49.  Djibouti  1992-06-13  1994-09-01  rtf   
50.  Dominica    1994-04-06  acs   
51.  Dominican Republic  1992-06-13  1996-11-25  rtf   
52.  Ecuador  1992-06-09  1993-02-23  rtf   
53.  Egypt  1992-06-09  1994-06-02  rtf   
54.  El Salvador  1992-06-13  1994-09-08  rtf   
55.  Equatorial Guinea    1994-12-06  acs   
56.  Eritrea    1996-03-21  acs   
57.  Estonia  1992-06-12  1994-07-27  rtf   
58.  Ethiopia  1992-06-10  1994-04-05  rtf   
59.  European Union  1992-06-13  1993-12-21  apv   
60.  Fiji  1992-10-09  1993-02-25  rtf   
61.  Finland  1992-06-05  1994-07-27  acp   
62.  France  1992-06-13  1994-07-01  rtf   
63.  Gabon  1992-06-12  1997-03-14  rtf   
64.  Gambia  1992-06-12  1994-06-10  rtf   
65.  Georgia    1994-06-02  acs   
66.  Germany  1992-06-12  1993-12-21  rtf   
67.  Ghana  1992-06-12  1994-08-29  rtf   
68.  Greece  1992-06-12  1994-08-04  rtf   
69.  Grenada  1992-12-03  1994-08-11  rtf   
70.  Guatemala  1992-06-13  1995-07-10  rtf   
71.  Guinea  1992-06-12  1993-05-07  rtf   
72.  Guinea-Bissau  1992-06-12  1995-10-27  rtf   
73.  Guyana  1992-06-13  1994-08-29  rtf   
74.  Haiti  1992-06-13  1996-09-25  rtf   
75.  Honduras  1992-06-13  1995-07-31  rtf   
76.  Hungary  1992-06-13  1994-02-24  rtf   
77.  Iceland  1992-06-10  1994-09-12  rtf   
78.  India  1992-06-05  1994-02-18  rtf   
79.  Indonesia  1992-06-05  1994-08-23  rtf   
80.  Iran (Islamic Republic of)  1992-06-14  1996-08-06  rtf   
81.  Iraq    2009-10-26  acs   
82.  Ireland  1992-06-13  1996-03-22  rtf   
83.  Israel  1992-06-11  1995-08-07  rtf   
84.  Italy  1992-06-05  1994-04-15  rtf   
85.  Jamaica  1992-06-11  1995-01-06  rtf   
86.  Japan  1992-06-13  1993-05-28  acp   
87.  Jordan  1992-06-11  1993-11-12  rtf   
88.  Kazakhstan  1992-06-09  1994-09-06  rtf   
89.  Kenya  1992-06-11  1994-07-26  rtf   
90.  Kiribati    1994-08-16  acs   
91.  Kuwait  1992-06-09  2002-08-02  rtf   
92.  Kyrgyzstan    1996-08-06  acs   
93.  Lao People's Democratic Republic    1996-09-20  acs   
94.  Latvia  1992-06-11  1995-12-14  rtf   
95.  Lebanon  1992-06-12  1994-12-15  rtf   
96.  Lesotho  1992-06-11  1995-01-10  rtf   
97.  Liberia  1992-06-12  2000-11-08  rtf   
98.  Libya  1992-06-29  2001-07-12  rtf   
99.  Liechtenstein  1992-06-05  1997-11-19  rtf   
100.  Lithuania  1992-06-11  1996-02-01  rtf   
101.  Luxembourg  1992-06-09  1994-05-09  rtf   
102.  Madagascar  1992-06-08  1996-03-04  rtf   
103.  Malawi  1992-06-10  1994-02-02  rtf   
104.  Malaysia  1992-06-12  1994-06-24  rtf   
105.  Maldives  1992-06-12  1992-11-09  rtf   
106.  Mali  1992-09-30  1995-03-29  rtf   
107.  Malta  1992-06-12  2000-12-29  rtf   
108.  Marshall Islands  1992-06-12  1992-10-08  rtf   
109.  Mauritania  1992-06-12  1996-08-16  rtf   
110.  Mauritius  1992-06-10  1992-09-04  rtf   
111.  Mexico  1992-06-13  1993-03-11  rtf   
112.  Micronesia (Federated States of)  1992-06-12  1994-06-20  rtf   
113.  Monaco  1992-06-11  1992-11-20  rtf   
114.  Mongolia  1992-06-12  1993-09-30  rtf   
115.  Montenegro    2006-06-03  scs   
116.  Morocco  1992-06-13  1995-08-21  rtf   
117.  Mozambique  1992-06-12  1995-08-25  rtf   
118.  Myanmar  1992-06-11  1994-11-25  rtf   
119.  Namibia  1992-06-12  1997-05-16  rtf   
120.  Nauru  1992-06-05  1993-11-11  rtf   
121.  Nepal  1992-06-12  1993-11-23  rtf   
122.  Netherlands  1992-06-05  1994-07-12  acp   
123.  New Zealand  1992-06-12  1993-09-16  rtf   
124.  Nicaragua  1992-06-13  1995-11-20  rtf   
125.  Niger  1992-06-11  1995-07-25  rtf   
126.  Nigeria  1992-06-13  1994-08-29  rtf   
127.  Niue    1996-02-28  acs   
128.  Norway  1992-06-09  1993-07-09  rtf   
129.  Oman  1992-06-10  1995-02-08  rtf   
130.  Pakistan  1992-06-05  1994-07-26  rtf   
131.  Palau    1999-01-06  acs   
132.  Panama  1992-06-13  1995-01-17  rtf   
133.  Papua New Guinea  1992-06-13  1993-03-16  rtf   
134.  Paraguay  1992-06-12  1994-02-24  rtf   
135.  Peru  1992-06-12  1993-06-07  rtf   
136.  Philippines  1992-06-12  1993-10-08  rtf   
137.  Poland  1992-06-05  1996-01-18  rtf   
138.  Portugal  1992-06-13  1993-12-21  rtf   
139.  Qatar  1992-06-11  1996-08-21  rtf   
140.  Republic of Korea  1992-06-13  1994-10-03  rtf   
141.  Republic of Moldova  1992-06-05  1995-10-20  rtf   
142.  Romania  1992-06-05  1994-08-17  rtf   
143.  Russian Federation  1992-06-13  1995-04-05  rtf   
144.  Rwanda  1992-06-10  1996-05-29  rtf   
145.  Saint Kitts and Nevis  1992-06-12  1993-01-07  rtf   
146.  Saint Lucia    1993-07-28  acs   
147.  Saint Vincent and the Grenadines    1996-06-03  acs   
148.  Samoa  1992-06-12  1994-02-09  rtf   
149.  San Marino  1992-06-10  1994-10-28  rtf   
150.  Sao Tome and Principe  1992-06-12  1999-09-29  rtf   
151.  Saudi Arabia    2001-10-03  acs   
152.  Senegal  1992-06-13  1994-10-17  rtf   
153.  Serbia  1992-06-08  2002-03-01  rtf   
154.  Seychelles  1992-06-10  1992-09-22  rtf   
155.  Sierra Leone    1994-12-12  acs   
156.  Singapore  1992-06-12  1995-12-21  rtf   
157.  Slovakia  1993-05-19  1994-08-25  apv   
158.  Slovenia  1992-06-13  1996-07-09  rtf   
159.  Solomon Islands  1992-06-13  1995-10-03  rtf   
160.  Somalia    2009-12-10  acs   
161.  South Africa  1993-06-04  1995-11-02  rtf   
  South Sudan    2014-05-18  acs   
162.  Spain  1992-06-13  1993-12-21  rtf   
163.  Sri Lanka  1992-06-10  1994-03-23  rtf   
164.  Sudan  1992-06-09  1995-10-30  rtf   
165.  Suriname  1992-06-13  1996-01-12  rtf   
166.  Swaziland  1992-06-12  1994-11-09  rtf   
167.  Sweden  1992-06-08  1993-12-16  rtf   
168.  Switzerland  1992-06-12  1994-11-21  rtf   
169.  Syrian Arab Republic  1993-05-03  1996-01-04  rtf   
170.  Tajikistan    1997-10-29  acs   
171.  Thailand  1992-06-12  2004-01-29  rtf   
172.  The former Yugoslav Republic of Macedonia    1997-12-02  acs   
173.  Timor-Leste    2007-01-08  acs   
174.  Togo  1992-06-12  1995-10-04  acp   
175.  Tonga    1998-05-19  acs   
176.  Trinidad and Tobago  1992-06-11  1996-08-01  rtf   
177.  Tunisia  1992-06-13  1993-07-15  rtf   
178.  Turkey  1992-06-11  1997-02-14  rtf   
179.  Turkmenistan    1996-09-18  acs   
180.  Tuvalu  1992-06-08  2002-12-20  rtf   
181.  Uganda  1992-06-12  1993-09-08  rtf   
182.  Ukraine  1992-06-11  1995-02-07  rtf   
183.  United Arab Emirates  1992-06-11  2000-02-10  rtf   
184.  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  1992-06-12  1994-06-03  rtf   
185.  United Republic of Tanzania  1992-06-12  1996-03-08  rtf   
186.  Uruguay  1992-06-09  1993-11-05  rtf   
187.  Uzbekistan    1995-07-19  acs   
188.  Vanuatu  1992-06-09  1993-03-25  rtf   
189.  Venezuela (Bolivarian Republic of)  1992-06-12  1994-09-13  rtf   
190.  Viet Nam  1993-05-28  1994-11-16  rtf   
191.  Yemen  1992-06-12  1996-02-21  rtf   
192.  Zambia  1992-06-11  1993-05-28  rtf   
193.  Zimbabwe  1992-06-12  1994-11-11  rtf   
  Andorra         
  Holy See         
  United States of America  1993-06-04       

Cartagena Protocol on Biosafety :  166 Parties (103 Signatures )
Nagoya – Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress :  0 Parties (51 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
    Cartagena Protocol on Biosafety   Nagoya – Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress
No.  Country  Name Signed Party   Signed Party
1.  Afghanistan    2013-05-21  acs         
2.  Albania    2005-05-09  acs      2013-01-29  acs 
3.  Algeria  2000-05-25  2004-11-03  rtf         
4.  Angola    2009-05-28  acs         
5.  Antigua and Barbuda  2000-05-24  2003-12-09  rtf    2011-08-09     
6.  Armenia    2004-07-29  acs         
7.  Austria  2000-05-24  2003-09-11  rtf    2011-05-11     
8.  Azerbaijan    2005-06-30  acs         
9.  Bahamas  2000-05-24  2004-04-14  rtf         
10.  Bahrain    2012-05-07  acs         
11.  Bangladesh  2000-05-24  2004-05-05  rtf         
12.  Barbados    2003-09-11  acs         
13.  Belarus    2003-09-11  acs         
14.  Belgium  2000-05-24  2004-07-14  rtf    2011-09-20     
15.  Belize    2004-05-12  acs         
16.  Benin  2000-05-24  2005-05-31  rtf    2011-10-28     
17.  Bhutan    2003-09-11  acs         
18.  Bolivia (Plurinational State of)  2000-05-24  2003-09-11  rtf         
19.  Bosnia and Herzegovina    2009-12-30  acs         
20.  Botswana  2001-06-01  2003-09-11  rtf         
21.  Brazil    2004-02-22  acs    2012-03-06     
22.  Bulgaria  2000-05-24  2003-09-11  rtf    2011-05-11  2012-12-06  rtf 
23.  Burkina Faso  2000-05-24  2003-11-02  rtf      2013-10-04  acs 
24.  Burundi    2008-12-31  acs         
25.  Cambodia    2003-12-16  acs      2013-08-30  acs 
26.  Cameroon  2001-02-09  2003-09-11  rtf         
27.  Cape Verde    2006-01-30  acs    2011-09-26     
28.  Central African Republic  2000-05-24  2009-02-16  rtf    2012-03-06     
29.  Chad  2000-05-24  2007-01-30  rtf    2012-01-31     
30.  China  2000-08-08  2005-09-06  apv         
31.  Colombia  2000-05-24  2003-09-11  rtf    2011-03-07     
32.  Comoros    2009-06-23  acs         
33.  Congo  2000-11-21  2006-10-11  rtf         
34.  Costa Rica  2000-05-24  2007-05-07  rtf         
35.  Croatia  2000-09-08  2003-09-11  rtf         
36.  Cuba  2000-05-24  2003-09-11  rtf         
37.  Cyprus    2004-03-04  acs    2011-12-29     
38.  Czech Republic  2000-05-24  2003-09-11  rtf    2011-05-11  2012-02-13  rtf 
39.  Democratic People's Republic of Korea  2001-04-20  2003-10-27  rtf         
40.  Democratic Republic of the Congo    2005-06-21  acs         
41.  Denmark  2000-05-24  2003-09-11  rtf    2011-03-07     
42.  Djibouti    2003-09-11  acs         
43.  Dominica    2004-10-11  acs         
44.  Dominican Republic    2006-09-18  acs         
45.  Ecuador  2000-05-24  2003-09-11  rtf         
46.  Egypt  2000-12-20  2004-03-21  rtf         
47.  El Salvador  2000-05-24  2003-12-25  rtf         
48.  Eritrea    2005-06-08  acs         
49.  Estonia  2000-09-06  2004-06-22  rtf         
50.  Ethiopia  2000-05-24  2004-01-07  rtf         
51.  European Union  2000-05-24  2003-09-11  apv    2011-05-11  2013-03-21  apv 
52.  Fiji  2001-05-02  2003-09-11  rtf         
53.  Finland  2000-05-24  2004-10-07  rtf    2011-05-11     
54.  France  2000-05-24  2003-09-11  apv    2011-05-11     
55.  Gabon    2007-07-31  acs         
56.  Gambia  2000-05-24  2004-09-07  rtf         
57.  Georgia    2009-02-02  acs         
58.  Germany  2000-05-24  2004-02-18  rtf    2011-09-20  2013-08-27  rtf 
59.  Ghana    2003-09-11  acs         
60.  Greece  2000-05-24  2004-08-19  rtf         
61.  Grenada  2000-05-24  2004-05-05  rtf         
62.  Guatemala    2005-01-26  acs         
63.  Guinea  2000-05-24  2008-03-10  rtf         
64.  Guinea-Bissau    2010-08-17  acs    2012-02-01  2013-09-24  acp 
65.  Guyana    2008-06-16  acs         
66.  Honduras  2000-05-24  2009-02-16  rtf         
67.  Hungary  2000-05-24  2004-04-12  rtf    2011-05-11  2013-12-09  rtf 
68.  India  2001-01-23  2003-09-11  rtf    2011-10-11     
69.  Indonesia  2000-05-24  2005-03-03  rtf         
70.  Iran (Islamic Republic of)  2001-04-23  2004-02-18  rtf         
  Iraq    2014-06-01  acs         
71.  Ireland  2000-05-24  2004-02-12  rtf    2011-05-11  2013-01-14  rtf 
72.  Italy  2000-05-24  2004-06-22  rtf    2011-06-14     
73.  Jamaica  2001-06-04  2012-12-24  rtf         
74.  Japan    2004-02-19  acs    2012-03-02     
75.  Jordan  2000-10-11  2004-02-09  rtf         
76.  Kazakhstan    2008-12-07  acs         
77.  Kenya  2000-05-15  2003-09-11  rtf         
78.  Kiribati  2000-09-07  2004-07-19  rtf         
79.  Kyrgyzstan    2006-01-03  acs         
80.  Lao People's Democratic Republic    2004-11-01  acs         
81.  Latvia    2004-05-13  acs    2011-05-11  2011-11-30  rtf 
82.  Lebanon    2013-05-07  acs         
83.  Lesotho    2003-09-11  acs         
84.  Liberia    2003-09-11  acs         
85.  Libya    2005-09-12  acs         
86.  Lithuania  2000-05-24  2004-02-05  rtf    2011-05-11  2012-12-06  rtf 
87.  Luxembourg  2000-07-11  2003-09-11  rtf    2011-05-11  2013-05-14  rtf 
88.  Madagascar  2000-09-14  2004-02-22  rtf    2011-09-22     
89.  Malawi  2000-05-24  2009-05-28  rtf         
90.  Malaysia  2000-05-24  2003-12-02  rtf         
91.  Maldives    2003-09-11  acs         
92.  Mali  2001-04-04  2003-09-11  rtf         
93.  Malta    2007-04-05  acs         
94.  Marshall Islands    2003-09-11  acs         
95.  Mauritania    2005-10-20  acs    2011-05-18     
96.  Mauritius    2003-09-11  acs         
97.  Mexico  2000-05-24  2003-09-11  rtf    2012-03-05  2012-09-26  rtf 
98.  Mongolia    2003-10-20  acs    2012-01-26  2013-05-21  rtf 
99.  Montenegro    2006-06-03  scs    2011-05-11     
100.  Morocco  2000-05-25  2011-07-24  rtf         
101.  Mozambique  2000-05-24  2003-09-11  rtf    2011-09-26     
102.  Myanmar  2001-05-11  2008-05-13  rtf         
103.  Namibia  2000-05-24  2005-05-11  rtf         
104.  Nauru    2003-09-11  acs         
105.  Netherlands  2000-05-24  2003-09-11  acp    2011-03-07  2013-12-30  acp 
106.  New Zealand  2000-05-24  2005-05-25  rtf         
107.  Nicaragua  2000-05-26  2003-09-11  rtf         
108.  Niger  2000-05-24  2004-12-29  rtf         
109.  Nigeria  2000-05-24  2003-10-13  rtf    2012-02-01     
110.  Niue    2003-09-11  acs         
111.  Norway  2000-05-24  2003-09-11  rtf      2012-11-01  acs 
112.  Oman    2003-09-11  acs         
113.  Pakistan  2001-06-04  2009-05-31  rtf         
114.  Palau  2001-05-29  2003-09-11  rtf         
115.  Panama  2001-05-11  2003-09-11  rtf    2011-05-03     
116.  Papua New Guinea    2006-01-12  acs         
117.  Paraguay  2001-05-03  2004-06-08  rtf         
118.  Peru  2000-05-24  2004-07-13  rtf    2011-05-04     
119.  Philippines  2000-05-24  2007-01-03  rtf         
120.  Poland  2000-05-24  2004-03-09  rtf    2011-09-20     
121.  Portugal  2000-05-24  2004-12-29  acp    2011-09-20     
122.  Qatar    2007-06-12  acs         
123.  Republic of Korea  2000-09-06  2008-01-01  rtf         
124.  Republic of Moldova  2001-02-14  2003-09-11  rtf    2012-01-25     
125.  Romania  2000-10-11  2003-09-28  rtf    2011-05-11  2013-10-04  rtf 
126.  Rwanda  2000-05-24  2004-10-20  rtf         
127.  Saint Kitts and Nevis    2003-09-11  acs         
128.  Saint Lucia    2005-09-14  acs         
129.  Saint Vincent and the Grenadines    2003-11-25  acs         
130.  Samoa  2000-05-24  2003-09-11  rtf         
131.  Saudi Arabia    2007-11-07  acs         
132.  Senegal  2000-10-31  2004-01-06  rtf    2012-01-26     
133.  Serbia    2006-05-09  acs         
134.  Seychelles  2001-01-23  2004-08-11  rtf         
135.  Slovakia  2000-05-24  2004-02-22  rtf    2012-01-20     
136.  Slovenia  2000-05-24  2003-09-11  rtf    2011-05-11     
137.  Solomon Islands    2004-10-26  acs         
138.  Somalia    2010-10-24  acs         
139.  South Africa    2003-11-12  acs         
140.  Spain  2000-05-24  2003-09-11  rtf    2011-07-21  2012-12-04  rtf 
141.  Sri Lanka  2000-05-24  2004-07-26  rtf         
142.  Sudan    2005-09-11  acs         
143.  Suriname    2008-06-25  acs         
144.  Swaziland    2006-04-13  acs         
145.  Sweden  2000-05-24  2003-09-11  rtf    2011-03-07  2012-10-12  rtf 
146.  Switzerland  2000-05-24  2003-09-11  rtf    2011-05-11     
147.  Syrian Arab Republic    2004-06-30  acs      2012-11-05  acs 
148.  Tajikistan    2004-05-12  acs         
149.  Thailand    2006-02-08  acs    2012-03-06     
150.  The former Yugoslav Republic of Macedonia  2000-07-26  2005-09-12  rtf         
151.  Togo  2000-05-24  2004-09-30  rtf    2011-09-27     
152.  Tonga    2003-12-17  acs         
153.  Trinidad and Tobago    2003-09-11  acs         
154.  Tunisia  2001-04-19  2003-09-11  rtf    2011-05-11     
155.  Turkey  2000-05-24  2004-01-24  rtf         
156.  Turkmenistan    2008-11-19  acs         
157.  Uganda  2000-05-24  2003-09-11  rtf         
158.  Ukraine    2003-09-11  acs    2012-01-30     
159.  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  2000-05-24  2004-02-17  rtf    2012-02-22     
160.  United Republic of Tanzania    2003-09-11  acs         
161.  Uruguay  2001-06-01  2012-01-31  rtf         
162.  Venezuela (Bolivarian Republic of)  2000-05-24  2003-09-11  rtf         
163.  Viet Nam    2004-04-20  acs      2014-04-23  acs 
164.  Yemen    2006-03-01  acs         
165.  Zambia    2004-07-25  acs         
166.  Zimbabwe  2001-06-04  2005-05-26  rtf         
  Andorra               
  Argentina  2000-05-24             
  Australia               
  Brunei Darussalam               
  Canada  2001-04-19             
  Chile  2000-05-24             
  Cook Islands  2001-05-21             
  Côte d'Ivoire               
  Equatorial Guinea               
  Haiti  2000-05-24             
  Holy See               
  Iceland  2001-06-01             
  Israel               
  Kuwait               
  Liechtenstein               
  Micronesia (Federated States of)               
  Monaco  2000-05-24             
  Nepal  2001-03-02             
  Russian Federation               
  San Marino               
  Sao Tome and Principe               
  Sierra Leone               
  Singapore               
  South Sudan               
  Timor-Leste               
  Tuvalu               
  United Arab Emirates               
  United States of America               
  Uzbekistan               
  Vanuatu               

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing :  0 Parties  | 31 Ratifications  | 92 Signatures

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

Please click on a column heading to select a sorting order
Country  Name Signed Date of Approval, Acceptance, Accession, Ratification  
Afghanistan         
Albania    2013-01-29  acs   
Algeria  2011-02-02       
Andorra         
Angola         
Antigua and Barbuda  2011-07-28       
Argentina  2011-11-15       
Armenia         
Australia  2012-01-20       
Austria  2011-06-23       
Azerbaijan         
Bahamas         
Bahrain         
Bangladesh  2011-09-06       
Barbados         
Belarus         
Belgium  2011-09-20       
Belize         
Benin  2011-10-28  2014-01-22  rtf   
Bhutan  2011-09-20  2013-09-30  rtf   
Bolivia (Plurinational State of)         
Bosnia and Herzegovina         
Botswana    2013-02-21  acs   
Brazil  2011-02-02       
Brunei Darussalam         
Bulgaria  2011-06-23       
Burkina Faso  2011-09-20  2014-01-10  rtf   
Burundi         
Cambodia  2012-02-01       
Cameroon         
Canada         
Cape Verde  2011-09-26       
Central African Republic  2011-04-06       
Chad  2012-01-31       
Chile         
China         
Colombia  2011-02-02       
Comoros    2013-05-28  acs   
Congo  2011-09-23       
Cook Islands         
Costa Rica  2011-07-06       
Côte d'Ivoire  2012-01-25  2013-09-24  rtf   
Croatia         
Cuba         
Cyprus  2011-12-29       
Czech Republic  2011-06-23       
Democratic People's Republic of Korea         
Democratic Republic of the Congo  2011-09-21       
Denmark  2011-06-23       
Djibouti  2011-10-19       
Dominica         
Dominican Republic  2011-09-20       
Ecuador  2011-04-01       
Egypt  2012-01-25  2013-10-28  rtf   
El Salvador  2012-02-01       
Equatorial Guinea         
Eritrea         
Estonia         
Ethiopia    2012-11-16  acs   
European Union  2011-06-23       
Fiji    2012-10-24  acs   
Finland  2011-06-23       
France  2011-09-20       
Gabon  2011-05-13  2011-11-11  acp   
Gambia         
Georgia         
Germany  2011-06-23       
Ghana  2011-05-20       
Greece  2011-09-20       
Grenada  2011-09-22       
Guatemala  2011-05-11       
Guinea  2011-12-09       
Guinea-Bissau  2012-02-01  2013-09-24  acp   
Guyana    2014-04-22  acs   
Haiti         
Holy See         
Honduras  2012-02-01  2013-08-12  rtf   
Hungary  2011-06-23       
Iceland         
India  2011-05-11  2012-10-09  rtf   
Indonesia  2011-05-11  2013-09-24  rtf   
Iran (Islamic Republic of)         
Iraq         
Ireland  2012-02-01       
Israel         
Italy  2011-06-23       
Jamaica         
Japan  2011-05-11       
Jordan  2012-01-10  2012-01-10  rtf   
Kazakhstan         
Kenya  2012-02-01       
Kiribati         
Kuwait         
Kyrgyzstan         
Lao People's Democratic Republic    2012-09-26  acs   
Latvia         
Lebanon  2012-02-01       
Lesotho         
Liberia         
Libya         
Liechtenstein         
Lithuania  2011-12-29       
Luxembourg  2011-06-23       
Madagascar  2011-09-22       
Malawi         
Malaysia         
Maldives         
Mali  2011-04-19       
Malta         
Marshall Islands         
Mauritania  2011-05-18       
Mauritius    2012-12-17  acs   
Mexico  2011-02-24  2012-05-16  rtf   
Micronesia (Federated States of)  2012-01-11  2013-01-30  rtf   
Monaco         
Mongolia  2012-01-26  2013-05-21  rtf   
Montenegro         
Morocco  2011-12-09       
Mozambique  2011-09-26       
Myanmar    2014-01-08  acs   
Namibia         
Nauru         
Nepal         
Netherlands  2011-06-23       
New Zealand         
Nicaragua         
Niger  2011-09-26       
Nigeria  2012-02-01       
Niue         
Norway  2011-05-11  2013-10-01  rtf   
Oman         
Pakistan         
Palau  2011-09-20       
Panama  2011-05-03  2012-12-12  rtf   
Papua New Guinea         
Paraguay         
Peru  2011-05-04       
Philippines         
Poland  2011-09-20       
Portugal  2011-09-20       
Qatar         
Republic of Korea  2011-09-20       
Republic of Moldova  2012-01-25       
Romania  2011-09-20       
Russian Federation         
Rwanda  2011-02-28  2012-03-20  rtf   
Saint Kitts and Nevis         
Saint Lucia         
Saint Vincent and the Grenadines         
Samoa         
San Marino         
Sao Tome and Principe         
Saudi Arabia         
Senegal  2012-01-26       
Serbia  2011-09-20       
Seychelles  2011-04-15  2012-04-20  rtf   
Sierra Leone         
Singapore         
Slovakia         
Slovenia  2011-09-27       
Solomon Islands         
Somalia  2012-01-09       
South Africa  2011-05-11  2013-01-10  rtf   
South Sudan         
Spain  2011-07-21       
Sri Lanka         
Sudan  2011-04-21       
Suriname         
Swaziland         
Sweden  2011-06-23       
Switzerland  2011-05-11       
Syrian Arab Republic    2013-04-05  acs   
Tajikistan  2011-09-20  2013-09-04  acs   
Thailand  2012-01-31       
The former Yugoslav Republic of Macedonia         
Timor-Leste         
Togo  2011-09-27       
Tonga         
Trinidad and Tobago         
Tunisia  2011-05-11       
Turkey         
Turkmenistan         
Tuvalu         
Uganda         
Ukraine  2012-01-30       
United Arab Emirates         
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  2011-06-23       
United Republic of Tanzania         
United States of America         
Uruguay  2011-07-19       
Uzbekistan         
Vanuatu  2011-11-18       
Venezuela (Bolivarian Republic of)         
Viet Nam    2014-04-23  acs   
Yemen  2011-02-02       
Zambia         
Zimbabwe         

Rate this page - 1 person has rated this page 
  • United Nations
  • United Nations Environment Programme